SHARE CODE WEBSITE MÈO NHẢY THEO NHẠC CỰC ĐẸP

- Trong quá trình làm việc, cũng như là trong quá trình viết bài, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các bạn, anh chị em bỏ qua. Đồng thời do trình độ lập trình & kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên giao diện và bài viết còn nhiều lỗi ! Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người, để bản thân học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ cố gắng hoàn thiện trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn !
- Mọi chi tiết xin liên hệ:
• Phone number: 038.689.7757
• Facebook: fb.com/leanhduc.pro.vn
• Email: Admin@leanhduc.pro.vn

TẢN MẠN

Hello hello !!! Xin chào các bạn đã quay trở lại với blog của mình !!! 
Mình thì không biết nhiều về thủ thuật, code web nên hôm nay mạn phép Reup lại Code mà Anh Đức đã từng chia sẻ :)) Mong mọi người ủng hộ :v

THỰC HÀNH

Bước 1: Các bạn Copy toàn bộ code bên dưới rồi lưu với định dạng ".html"
<html>
<!-- CSS BLOCK BEGIN -->
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-9/cur862.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-9/cur862.png), progress !important;}</style>
<head>
<link rel="icon" type="img/png" href="img/favicon.ico">
<body>
<center>
<font face="Courier New" size="16"><b>
<script>

farbbibliothek = new Array();

farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");

farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","black","#00FF00","#00FF00");

farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");

farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");

farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","black","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");

farbbibliothek[5] = new Array("black","black","black","white","white","white");

farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");

farben = farbbibliothek[4];

function farbschrift()

{

for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)

{

document.all["a"+i].style.color=farben[i];

}

farbverlauf();

}

function string2array(text)

{

Buchstabe = new Array();

while(farben.length<text.length)

{

farben = farben.concat(farben);

}

k=0;

while(k<=text.length)

{

Buchstabe[k] = text.charAt(k);

k++;

}

}

function divserzeugen()

{

for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)

{

document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");

}

farbschrift();

}

var a=1;

function farbverlauf()

{

for(var i=0 ; i<farben.length; i++)

{

farben[i-1]=farben[i];

}

farben[farben.length-1]=farben[-1];setTimeout("farbschrift()",30);

}

// Zu Demonstrationszwecken**

var farbsatz=1;

function farbtauscher()

{

farben = farbbibliothek[farbsatz];

while(farben.length<text.length)

{

farben = farben.concat(farben);

}

farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));

}

setInterval("farbtauscher()",5000);

text= "..:: => Lê Anh Đức - Hello All <= ::.."; //h

string2array(text);

divserzeugen();

//document.write(text);</script></b>
</font>
<style type="text/css">

BODY {
SCROLLBAR-FACE-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
SCROLLBAR-BASE-COLOR: #000000;
background: #000000;
}

H1 {
color: #00FF00;
font-family: -moz-fixed;
}

#TEXTBOX {
width: 500px;
height: 257px;
border: 1px solid #000;
background-color : 1px solid transparent;
padding: 40px;
font-family: -moz-fixed;
font-size: 16px;
box-shadow: 0px 0px 5px 1px #00FF00;
}

.MATRIX-LEFT
{
float: left;
overflow: hidden;
height: 1000px;
width: 280px;
background-image: url('http://puu.sh/6IN8U.gif');
background-repeat: repeat-y;
}

.MATRIX-RIGHT
{
float: right;
overflow: hidden;
height: 1000px;
width: 280px;
background-image: url('http://puu.sh/6IN8U.gif');
background-repeat: repeat-y;
}

.TEXT {
color: #00FF00;
font-family: -moz-fixed;
font-size: 16px;
}

.TYPEWRITER {
color: #00FF00;
font-family: -moz-fixed;
font-size: 16px;
display: none
}

.SHOW {
z-index: 2;
}

.HIDE {
z-index: 1;
}
</style>
<!-- CSS BLOCK END -->


<!-- JAVASCRIPT BLOCK BEGIN -->
<script type="text/javascript">
// Anti-leach script

var message=" Vler!!!";

function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")
</script>


<!-- JAVASCRIPT BLOCK END -->
<script type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
function disableselect(e) {
return false
}

function reEnable() {
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart = new Function("return false")
//if NS6
if (window.sidebar) {
document.onmousedown = disableselect
document.onclick = reEnable
}
</script>

<script type="text/javascript">
function remove (){
document.getElementById("xbox").innerHTML=" ";
}
setInterval(function(){remove();}, 5000);
</script>
<body oncontextmenu="return false;">
<script language="JavaScript">
function tb5_makeArray(n){ this.length = n; return this.length;
}
tb5_messages = new tb5_makeArray(3);
tb5_messages[0] = "..:[ Lê Anh Đức ]:..";
tb5_messages[1] = "..:[ -=Checked By Lê Anh Đức=- ]:..";
tb5_rptType = 'infinite';
tb5_rptNbr = 20;
tb5_speed = 1;
tb5_delay = 2000;
var tb5_counter=2;
var tb5_currMsg=0;
var tb5_stsmsg="test";
function tb5_shuffle(arr){
var k;
for (i=0; i<arr.length; i++){ k = Math.round(Math.random() * (arr.length - i - 1)) + i; temp = arr[i];arr[i]=arr[k];arr[k]=temp;
}
return arr;
}
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){ tb5_arr[i] = i; tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
function tb5_init(n){
var k;
if (n == tb5_arr.length){ if (tb5_currMsg == tb5_messages.length-1){ if ((tb5_rptType == 'finite') && (tb5_counter==tb5_rptNbr)){ clearTimeout(tb5_timerID); return; } tb5_counter++; tb5_currMsg=0; } else{ tb5_currMsg++; } n=0; tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length); tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length); for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){ tb5_arr[i] = i; tb5_sts[i] = "_"; } tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr); tb5_sp=tb5_delay;
}
else{ tb5_sp=tb5_speed; k = tb5_arr[n]; tb5_sts[k] = tb5_messages[tb5_currMsg].charAt(k); tb5_stsmsg = ""; for (var i=0; i<tb5_sts.length; i++) tb5_stsmsg += tb5_sts[i]; document.title = tb5_stsmsg; n++; } tb5_timerID = setTimeout("tb5_init("+n+")", tb5_sp);
}
function tb5_randomizetitle(){ tb5_init(0);
}
tb5_randomizetitle();
var txt = "...:[ 👉 Checked By Lê Anh Đức 👈 ]:...🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🥝 🥑 🍍 🍒 🍑 🍆 🥒 🥕 🌶 🌽 🍅 🥔 🍠 🌰 🥜 🍯 🥐 🍞 🥖 🧀 🥚 🍳 🥓 🍤 🍗 🍖 🍕 🌭 🍔 🍟 🥙 🌮 🌯 🥗 🥘 🍝 🍜 🍲 🍣 🍱 🍛 🍚 🍢 🍡 🍙 🍘 🍧 🍨 🍦 🥞 🍰 🎂 🍮 🍭 🍥 🍬 🍫 🍿 🍪 🍩 🥄 🍾 🍹 🍸 🥃 🍷 🥂 🍻 🍺 🍶 🍵 ☕ 🥛 🍼 🍴 🍽";
var espera = 200;
var refresco = null;
function rotulo_title() {
document.title = txt;
txt = txt.substring(1, txt.length) + txt.charAt(0);
refresco = setTimeout("rotulo_title()", espera);
}
rotulo_title();
</script>
<iframe width="0" height="0" src="https://www.nhaccuatui.com/mh/background/wHjIH588QRP1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<body>
<!-- JAVASCRIPT BLOCK BEGIN -->
<script type="text/javascript">
new TypingText(document.getElementById("M1"));
new TypingText(document.getElementById("M2"));
new TypingText(document.getElementById("M3"));
new TypingText(document.getElementById("M4"));
new TypingText(document.getElementById("M5"));
new TypingText(document.getElementById("M6"));
new TypingText(document.getElementById("M7"));
new TypingText(document.getElementById("M8"));
setTimeout(function(){document.getElementById("M1").style.display = 'inline';TypingText.all[0].run();},0);
setTimeout(function(){document.getElementById("M2").style.display = 'inline';TypingText.all[1].run();},5000);
setTimeout(function(){document.getElementById("M3").style.display = 'inline';TypingText.all[2].run();},10000);
setTimeout(function(){document.getElementById("M4").style.display = 'inline';TypingText.all[3].run();},15000);
setTimeout(function(){document.getElementById("M5").style.display = 'inline';TypingText.all[4].run();},20000);
setTimeout(function(){document.getElementById("M6").style.display = 'inline';TypingText.all[5].run();},22000);
setTimeout(function(){document.getElementById("M7").style.display = 'inline';TypingText.all[6].run();},22000);
setTimeout(function(){document.getElementById("M8").style.display = 'inline';TypingText.all[7].run();},25000);
</script>
<!-- JAVASCRIPT BLOCK END --><style type='text/css'>body,td,th{font-family:consolas;font-size:18px;color:#167c11;}body{background-color:black;overflow:hidden;overflow-y:scroll;}#xbox{width:100%;position:fixed;bottom:0;left:0;height:70px;padding:5px;text-align:center;}#logo{top:0;float:right;z-index:1;opacity:0.9;}a:link{color:#00FF00;text-decoration:none;}a:active{color:#00FF00;text-decoration:none;}a:visited{color:#00FF00;text-decoration:none;}a:hover{color:#167c11;text-decoration:none;}</style>

<script type="text/javascript">
</script>
<html></head><body background="">

</body><script>
<script type="text/javascript">
function $i(id) { return document.getElementById(id); }
function $r(parent,child) { (document.getElementById(parent)).removeChild(document.getElementById(child)); }
function $t(name) { return document.getElementsByTagName(name); }
function $c(code) { return String.fromCharCode(code); }
function $h(value) { return ('0'+Math.max(0,Math.min(255,Math.round(value))).toString(16)).slice(-2); }
function _i(id,value) { $t('div')[id].innerHTML+=value; }
function _h(value) { return !hires?value:Math.round(value/2); }

function get_screen_size()
{
var w=document.documentElement.clientWidth;
var h=document.documentElement.clientHeight;
return Array(w,h);
}

var url=document.location.href;

var flag=true;
var test=true;
var n=parseInt((url.indexOf('n=')!=-1)?url.substring(url.indexOf('n=')+2,((url.substring(url.indexOf('n=')+2,url.length)).indexOf('&')!=-1)?url.indexOf('n=')+2+(url.substring(url.indexOf('n=')+2,url.length)).indexOf('&'):url.length):512);
var w=0;
var h=0;
var x=0;
var y=0;
var z=0;
var star_color_ratio=0;
var star_x_save,star_y_save;
var star_ratio=256;
var star_speed=5;
var star_speed_save=0;
var star=new Array(n);
var color;
var opacity=0.1;

var cursor_x=0;
var cursor_y=0;
var mouse_x=0;
var mouse_y=0;

var canvas_x=0;
var canvas_y=0;
var canvas_w=0;
var canvas_h=0;
var context;

var key;
var ctrl;

var timeout;
var fps=0;

function init()
{
var a=0;
for(var i=0;i<n;i++)
{
star[i]=new Array(5);
star[i][0]=Math.random()*w*2-x*2;
star[i][1]=Math.random()*h*2-y*2;
star[i][2]=Math.round(Math.random()*z);
star[i][3]=0;
star[i][4]=0;
}
var starfield=$i('starfield');
starfield.style.position='absolute';
starfield.width=w;
starfield.height=h;
context=starfield.getContext('2d');
//context.lineCap='round';
context.fillStyle='rgb(0,0,0)';
context.strokeStyle='rgb(255,255,255)';

}

function anim()
{
mouse_x=cursor_x-x;
mouse_y=cursor_y-y;
context.fillRect(0,0,w,h);
for(var i=0;i<n;i++)
{
test=true;
star_x_save=star[i][3];
star_y_save=star[i][4];
star[i][0]+=mouse_x>>4; if(star[i][0]>x<<1) { star[i][0]-=w<<1; test=false; } if(star[i][0]<-x<<1) { star[i][0]+=w<<1; test=false; }
star[i][1]+=mouse_y>>4; if(star[i][1]>y<<1) { star[i][1]-=h<<1; test=false; } if(star[i][1]<-y<<1) { star[i][1]+=h<<1; test=false; }
star[i][2]-=star_speed; if(star[i][2]>z) { star[i][2]-=z; test=false; } if(star[i][2]<0) { star[i][2]+=z; test=false; }
star[i][3]=x+(star[i][0]/star[i][2])*star_ratio;
star[i][4]=y+(star[i][1]/star[i][2])*star_ratio;
if(star_x_save>0&&star_x_save<w&&star_y_save>0&&star_y_save<h&&test)
{
context.lineWidth=(1-star_color_ratio*star[i][2])*2;
context.beginPath();
context.moveTo(star_x_save,star_y_save);
context.lineTo(star[i][3],star[i][4]);
context.stroke();
context.closePath();
}
}
timeout=setTimeout('anim()',fps);
}

function move(evt)
{
evt=evt||event;
cursor_x=evt.pageX-canvas_x;
cursor_y=evt.pageY-canvas_y;
}

function key_manager(evt)
{
evt=evt||event;
key=evt.which||evt.keyCode;
//ctrl=evt.ctrlKey;
switch(key)
{
case 27:
flag=flag?false:true;
if(flag)
{
timeout=setTimeout('anim()',fps);
}
else
{
clearTimeout(timeout);
}
break;
case 32:
star_speed_save=(star_speed!=0)?star_speed:star_speed_save;
star_speed=(star_speed!=0)?0:star_speed_save;
break;
case 13:
context.fillStyle='rgba(0,0,0,'+opacity+')';
break;
}
top.status='key='+((key<100)?'0':'')+((key<10)?'0':'')+key;
}

function release()
{
switch(key)
{
case 13:
context.fillStyle='rgb(0,0,0)';
break;
}
}

function mouse_wheel(evt)
{
evt=evt||event;
var delta=0;
if(evt.wheelDelta)
{
delta=evt.wheelDelta/120;
}
else if(evt.detail)
{
delta=-evt.detail/3;
}
star_speed+=(delta>=0)?-0.2:0.2;
if(evt.preventDefault) evt.preventDefault();
}

function start()
{
resize();
anim();
}

function resize()
{
w=parseInt((url.indexOf('w=')!=-1)?url.substring(url.indexOf('w=')+2,((url.substring(url.indexOf('w=')+2,url.length)).indexOf('&')!=-1)?url.indexOf('w=')+2+(url.substring(url.indexOf('w=')+2,url.length)).indexOf('&'):url.length):get_screen_size()[0]);
h=parseInt((url.indexOf('h=')!=-1)?url.substring(url.indexOf('h=')+2,((url.substring(url.indexOf('h=')+2,url.length)).indexOf('&')!=-1)?url.indexOf('h=')+2+(url.substring(url.indexOf('h=')+2,url.length)).indexOf('&'):url.length):get_screen_size()[1]);
x=Math.round(w/2);
y=Math.round(h/2);
z=(w+h)/2;
star_color_ratio=1/z;
cursor_x=x;
cursor_y=y;
init();
}

document.onmousemove=move;
document.onkeypress=key_manager;
document.onkeyup=release;
document.onmousewheel=mouse_wheel; if(window.addEventListener) window.addEventListener('DOMMouseScroll',mouse_wheel,false);

<script type="text/javascript">
// ------------------------------------------------------------------------------------
// Header text start..
// ------------------------------------------------------------------------------------
var theinHTML;
var thelessstr;
var ascSt=22;
var ascEnd=126;
var numoflines = 28;
var lines = new Array();
var intervalID = new Array();
var subIntervalID = new Array();
var subIntervalID2 = new Array();
var scH = screen.height-220;
var scW = screen.width-50;
window.onload = createlines;
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Convert decimal to hex (for the colour)
var hD="0123456789ABCDEF";
function d2h(d)
{
var h = hD.substr(d&15,1);
while(d > 15)
{
d >>= 4;
h = hD.substr(d&15,1)+h;
}
return h;
}
// -------------------------------------------------------------------------------------
// The line object
function line(length, maxlength, chars, speed, x)
{
this.length = length;
this.maxlength = maxlength;
this.chars = chars;
this.speed = speed;
this.x = x;
}
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Creates the lines
function createlines()
{
// create the lines as objects as defined above with length, characters, speed, x-value
for(var eachline = 0; eachline < numoflines; eachline++)
{
lines[eachline] = new line(0, Math.round(Math.random()*15+5), String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt)), Math.round(Math.random()*400+100), eachline*45);
}
// write the lines
for(var writelines = 0; writelines < numoflines; writelines++)
{
var newline = document.createElement("div");
newline.id = "char" + writelines;
newline.style.position = "absolute";
newline.style.top = "5px";
newline.style.left = lines[writelines].x + "px";
var firstchar = document.createElement("div");
var newcolor = d2h(Math.round(1/(lines[writelines].maxlength+1)*255));
if(newcolor.length == 1)
newcolor = "0" + newcolor;
firstchar.style.color = "#00"+newcolor+"00"
firstchar.innerHTML = lines[writelines].chars
newline.appendChild(firstchar);
document.body.appendChild(newline);
}
start();
}
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Starts it moving & changing
function start()
{
for(var pickastring = 0; pickastring < numoflines; pickastring++)
{
intervalID[pickastring] = setInterval("addchars("+pickastring+")", lines[pickastring].speed);
}
}
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Add random characters to the string (and a line break)
// and make sure the last one is light
// once it gets to maxlength start moving down
function addchars(theline)
{
if(lines[theline].length >= lines[theline].maxlength)
{
clearInterval(intervalID[theline]);
subIntervalID[theline] = setInterval("movethestring("+theline+")", lines[theline].speed);
}
else
{
// Get a char (not " or ' or or it'll get confused)
myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
while(myRandomChar == "'" || myRandomChar == '"' || myRandomChar == "")
myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
// Make a new div for it (so we can change it's colour)
var newchar = document.createElement("div");
newchar.innerHTML = myRandomChar;
document.getElementById("char"+theline).appendChild(newchar);
// Colour it
var i;
for(i = 0; i <= lines[theline].length; i++)
{
var newcolor = d2h(Math.round((i+1)/(lines[theline].maxlength+1)*255));
newcolor = "" + newcolor;
if(newcolor.length == 1)
newcolor = "0" + newcolor;
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#00" + newcolor + "00";
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "normal";
}
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#99FF99";
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "bold";
// Increase length by one
lines[theline].length++;
}
}
// -------------------------------------------------------------------------------------
// Moves the string (creates and destroys chars)
function movethestring(theline)
{
var topstringnum = document.getElementById("char"+theline).offsetTop;
if((topstringnum + (lines[theline].maxlength * 15)) >= scH)
{
clearInterval(subIntervalID[theline]);
subIntervalID2[theline] = setInterval("clearletters("+theline+")", lines[theline].speed);
}
else
{
// create
myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
while(myRandomChar=="'" || myRandomChar=='"' || myRandomChar=="")
myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
var newchar = document.createElement("div");
newchar.innerHTML = myRandomChar;
document.getElementById("char"+theline).appendChild(newchar);
// delete
document.getElementById("char"+theline).removeChild(document.getElementById("char"+theline).childNodes[0]);
// re-colour
var i;
for(i = 0; i < lines[theline].length; i++)
{
var newcolor = d2h(Math.round((i+1)/(lines[theline].maxlength+1)*255));
newcolor = "" + newcolor;
if(newcolor.length == 1)
newcolor = "0" + newcolor;
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#00" + newcolor + "00";
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "normal";
}
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#99FF99";
document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "bold";
// move
document.getElementById("char"+theline).style.top = (topstringnum+15) + "px";
}
}
// -------------------------------------------------------------------------------------
// pretty much the opposite of addchars()
function clearletters(theline)
{
if(lines[theline].length <= -1)
{
clearInterval(subIntervalID2[theline]);
document.getElementById("char"+theline).style.top = 0;
intervalID[theline] = setInterval("addchars("+theline+")", lines[theline].speed);
}
else
{
// Remove the first character
document.getElementById("char"+theline).removeChild(document.getElementById("char"+theline).childNodes[document.getElementById("char"+theline).childNodes.length-1]);
// Move it down by 15px
var topstringnum = document.getElementById("char"+theline).offsetTop;
document.getElementById("char"+theline).style.top = topstringnum+15 + "px";
// Decrease length by one
lines[theline].length--;
}
}
</script>

<!-- Cursor -->

<script type="text/javascript">
var colour="#3CFD07";
var sparkles=80;
var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i, rats, rlef, rdow;
for (var i=0; i<sparkles; i++) {
var rats=createDiv(3, 3);
rats.style.visibility="hidden";
document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
starv[i]=0;
tinyv[i]=0;
var rats=createDiv(5, 5);
rats.style.backgroundColor="transparent";
rats.style.visibility="hidden";
var rlef=createDiv(1, 5);
var rdow=createDiv(5, 1);
rats.appendChild(rlef);
rats.appendChild(rdow);
rlef.style.top="2px";
rlef.style.left="0px";
rdow.style.top="0px";
rdow.style.left="2px";
document.body.appendChild(star[i]=rats);
}
set_width();
sparkle();
}}
function sparkle() {
var c;
if (x!=ox || y!=oy) {
ox=x;
oy=y;
for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";
star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
star[c].style.visibility="visible";
starv[c]=50;
break;
}
}
for (c=0; c<sparkles; c++) {
if (starv[c]) update_star(c);
if (tinyv[c]) update_tiny(c);
}
setTimeout("sparkle()", 40);
}
function update_star(i) {
if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
if (starv[i]) {
stary[i]+=1+Math.random()*3;
if (stary[i]<shigh+sdown) {
star[i].style.top=stary[i]+"px";
starx[i]+=(i%5-2)/5;
star[i].style.left=starx[i]+"px";
}
else {
star[i].style.visibility="hidden";
starv[i]=0;
return;
}
}
else {
tinyv[i]=50;
tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
tiny[i].style.width="2px";
tiny[i].style.height="2px";
star[i].style.visibility="hidden";
tiny[i].style.visibility="visible"
}
}
function update_tiny(i) {
if (--tinyv[i]==25) {
tiny[i].style.width="1px";
tiny[i].style.height="1px";
}
if (tinyv[i]) {
tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
}
else {
tiny[i].style.visibility="hidden";
tinyv[i]=0;
return;
}
}
else tiny[i].style.visibility="hidden";
}
document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
set_scroll();
y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;
x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;
}
function set_scroll() {
if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
sdown=self.pageYOffset;
sleft=self.pageXOffset;
}
else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
sdown=document.body.scrollTop;
sleft=document.body.scrollLeft;
}
else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
sleft=document.documentElement.scrollLeft;
sdown=document.documentElement.scrollTop;
}
else {
sdown=0;
sleft=0;
}
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
swide=self.innerWidth;
shigh=self.innerHeight;
}
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
swide=document.documentElement.clientWidth;
shigh=document.documentElement.clientHeight;
}
else if (document.body.clientWidth) {
swide=document.body.clientWidth;
shigh=document.body.clientHeight;
}
}
function createDiv(height, width) {
var div=document.createElement("div");
div.style.position="absolute";
div.style.height=height+"px";
div.style.width=width+"px";
div.style.overflow="hidden";
div.style.backgroundColor=colour;
return (div);
}
</script>

<font style="font-size: 8pt;" size="3" face="Impact">
<script type="text/javascript">/*Important Function to blend the tabs in and out*/
function blendoff(idname) {document.getElementById(idname).style.display
= 'none';}
function blendon(idname) {document.getElementById(idname).style.display
= 'block';}</script><script type="text/javascript">/*Function for our Tabmenu with 4 Tabs*/
function swichtabs(wert) {
if (wert=='1'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1 tabactive';
document.getElementById('tablink2').className='tab2';
document.getElementById('tablink3').className='tab3';
document.getElementById('tablink4').className='tab4';
}else if (wert=='2'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1';
document.getElementById('tablink2').className='tab2 tabactive';
document.getElementById('tablink3').className='tab3';
document.getElementById('tablink4').className='tab4';
}else if (wert=='3'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1';
document.getElementById('tablink2').className='tab2';
document.getElementById('tablink3').className='tab3 tabactive';
document.getElementById('tablink4').className='tab4';
} else if (wert=='4'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1';
document.getElementById('tablink2').className='tab2';
document.getElementById('tablink3').className='tab3';
document.getElementById('tablink4').className='tab4 tabactive';
}

</script>

<style type="text/css">
/* Circle Text Styles */
#outerCircleText {
/* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-family: 'comic sans ms', verdana, arial;
color: #000000;
/* End Optional */

/* Start Required - Do Not Edit */
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
/* End Required */
/* End Circle Text Styles */
</style>


<script type="text/javascript">
;(function(){
var msg = "[ Your Site Had Been Dinh Huan Dz ]";
var size = 27;
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
var letter_spacing = 5;
var diameter = 10;
var rotation = 0.4;
var speed = 0.3;

////////////////////// End ////////////////////// :)


</script>

<body onLoad="animate();start()" onresize="resize()" onorientationchange="resize()" onmousedown="context.fillStyle='rgba(0,0,0,'+opacity+')'" onmouseup="context.fillStyle='rgb(0,0,0)'">
<script language=JavaScript type=text/javascript><!--// Method-5 animation script (compressed)/***** CAT JAVASCRIPT ******/
var frames = 31; // <---- total number of pictures in film
var delay = 90; // <---- delay after each frame
var color = "#FF0000"; // <---- Color of cat
var changecol = true; // <---- Randomly change color of cat? If true the cat will change colors if false the color of the cat will be the value of the color variable.
var move_cat = true; // <---- Move cat? If true the cat will move side to side. If false the cat will stay in one place.
var cat_fontsize = 10; // <---- In pixels

/***** initialize anim screen position (in pixels) *****/

var topp = 50; // <---- window position bottom
var left = (move_cat)?-20:-10; // <---- window position left
var width = 300; // <---- window width
var height = 187; // <---- window height


/***** initialize anim control variables *****/

var posi = 0; // <---- actual picture position (frame counter)
var prev = 1; // <---- previous picture number
var run = true; // <---- boolean : true (?????) or !true (?????)


/***** initialize style sheets ****/

document.write("<" + "style type='text/css'><" + "!-- ");
for (i = 0; i <= frames; i++) {
if (move_cat) {
left = left + 2;
}
document.write("#cat" + i + " {position:absolute; color:" + color + "; font-size:" + cat_fontsize + "px; left:" + left + "%; top:" + topp + "px; width:" + width + "px; height:" + height + "px; z-index:" + i + "; visibility:hidden}");
}
document.write("--" + "><" + "/style>");

/******* animation module ******/
function change_color() {
var colors = new Array("#6C2DC7", "#00FFFF", "#00FF00", "#FFFF00", "#FF0000", "#FF00FF", "#1589FF", "#8D38C9", "#E3319D", "#6C2DC7", "#7E354D", "#736AFF", "#306754", "#E45E9D", "#000099", "#33CC00", "#25A0C5");
var randomnum = Math.floor(Math.random() * 17)
var random_color = colors[randomnum];
for(i=0;i<=frames;i++) {
if(i==0) {

}
else {
document.getElementById('cat' + i).style.color = random_color;
}
}
}

function animate() {
posi = posi + 1;
if (posi > frames) {
if (run) {
if (changecol && move_cat) {
setTimeout("animate2(posi-1, prev); change_color();", delay);
} else if (changecol && !move_cat) {
posi = 1;
setTimeout("animate(); change_color();", delay);
} else if (!changecol && move_cat) {
setTimeout("animate2(posi-1, prev);", delay);
} else if (!changecol && !move_cat) {
posi = 1;
setTimeout("animate();", delay);
}
}
} else {
document.getElementById("cat"+ prev).style.visibility = 'hidden';
document.getElementById("cat"+ posi).style.visibility = 'visible';
prev = posi;
if (run) setTimeout("animate()", delay);
}
}

function animate2(posi2, prev2) {
posi = posi2 - 1;
if (posi < 1) {
if (run) {
if (changecol) {
setTimeout("animate(); change_color();", delay);
} else {
setTimeout("animate();", delay);
}
}
} else {
document.getElementById("cat"+ prev).style.visibility = 'hidden';
document.getElementById("cat"+ posi).style.visibility = 'visible';
prev = posi;
if (run) setTimeout("animate2(posi, prev-1)", delay);
}
}
//--></SCRIPT>

<DIV id=cat1>
<PRE>

,c,
cARRRRRC,
,CRRRCc , , , , ,,,,,,, ,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRc,
,CRRRRRRRRs, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRATTc,
,ARRRRRRRRRRRT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cARRRRRRRRRsccsc,
cRRRRRRRRRRRRRT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ARRRRRARARRRRs,cc,
cCcccRRRRRRRRRRRAc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRRRRRRRRRCc,,,c,,
,cccccCRRRRRRRRRRRRRTc,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,cRRRRRRRRRRRRRRAcccc,,c,
,sTcccccTARRRRRRRRRRT,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,ARRRRRRRRRRRTccc,,,,c,
cTsc,,cccTRRRRRRRAc,, , ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,cTRRRRAccccc,,,,,ccc
cCTc,,,cccARRRRs,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,csc
,cTCcc,cccccccc,,,,,,,,,,, ,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,cTTscccccccc,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc
,cTCcccscc,,,,,,,,,, Ren ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,csssccc,,,,,,,,,,, Hacker ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,ccc
,ssccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TTsccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
,Tsscccccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,sTsccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,sTscccccccccccccccccccc,ccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTcccccccccCARRCcccccccccccc,c,ccccTRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,CACTcccccccTRRRTARRTccccccccccccccccARACARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,,cTTTcccccARRRCARRRATcccccc,c,cccARAc,,cRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTCsccccTsARRRRRRT,,,,,,,,,,,,cARRRARRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCCTcc,,,sTTsTc,,,,,,,,,,,,,,,,sARRAcc, ,,,,,,,,,,,cccc,,
,csTTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,c,,,,,ccssc,,
,TTTsccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,ccc,,,csCCT,,
csTTTcc,,,,,,,cART,,,,,,,,,,,,,cc,ccssTTc,,
,sTTcccccc,ccCTc,,,,,,,,,,,ccccTsTTscc,
,,ccTssssccccc,,ccccccccccscccTTTcc,,,,,,
,,,,,,ccTsssTTTTTTTTTcscscccTTTTTc,,,,,,,,,,,
,cssTTTc,,ccccccTsTTsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sTTTcc,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,c,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,
,cTcc,,,cc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,
,cscc,ccc,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,
,,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,cc,,,cc,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,ccc ,cc,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc, ,,,,,,, ,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc, ,,,, ,,,,,,,ccc,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cc,,,,,cccccc,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cccc,c,,,ccc,
,sTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cc,,ccccccc,,
,sCcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,c,cccc,,
,sTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,ccccc,,
,cTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,
,TTccccTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csTcccssscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,TTcccccccc,,, ,,,,,,,,,,,,,
,cTccccccc,,,,,,, ,,,,,,,,,
,cTTccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,
,cccccccc,,,,, ,,,,,,,,
,ccccscc,,,,, ,,,,,,,,,
,cccccc,,,, ,,,,,,,
,ccsccc,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccc,,,,,, ,,,,,,,
,cTTTcccc,,,, ,,,,,,,,,
,Tsccc,,,,,,,,,,,,,,,
,Tsccc,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,c,
,cc,,,,,,,,,,,,,cCc,
,ccccc,,,,,,,ccTsc,
,TACCCCCCCCsc,,
,,,,,,,,,,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat2>
<PRE>

,cARCc
,sRRCc, , ,,CRRRRRRRA,
cRRRRRRRRRT, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, , ,,ARRRRRRRRRATc
,CRRRRRRRRRRTc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRRRRCccc,
,ARRRRRRRRRRRRT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRARRRRCcc,,
,TcccARRRRRRRRRRC, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sRRRRRRRRRRRRAsc,,,,
,cccccTARRRRRRRRRRAcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cCRRRRRRRRRRRRRTcc,,,,,
,cTcc,cTRRRRRRRRRRRRA, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cRRRRRRRRRRRAcccc,,,,cc
cCTc,,ccARRRRRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,cCRRRRRATcccc,,,,cT,
cTTc,,,csARRRRRC,,,,,,, ,, ,,, ,,,,,,,,,,cTRCccccc,,,,,cT,
,cCCcc,cccTAscc,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,cc,
,TCTcccccccc,,,,,,, , ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
cCCTsccccc,,,,,,,,,, Ren ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccccsccccc,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccsc,
,cscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,Tsscccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsscccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cCTccccscccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cCsccccccccccccc,ccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
cTscccccccccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,
,csTcccccccTCAAARAcccccccccc,c,cc,,,,cARAs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,CRCssccccccTRRRTCRRCccccccccccccc,sARRARRRRACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,,ccTTcccccCRRRCCRRRTccccccc,cccccARC,,cRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sTTsscccsARRRRRRCc,,,,,,,,,,,cARRCARRRRRA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cCTTcc,cccARRs,,,,,,,,,,,,,,,cTRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,cTCscc,,cc,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,c,,,,,,,ccTsc,,
,cTTTccc,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,cc,,,,ccsCTc,,
,cTCTscc,c,,,,,CRC,,,,,,,,,,,,,c,,cccsTTCc,
,cTTTcccccc,,cCc,,,,,,,,,,,,ccssTTTTsc,,
,cTCTscccccccc,ccccccccccccccsssc,,,,,,
,cTTTTTsTTTccsscscscscsTTscc,,,,,,,,,,
,cccccsTsTTTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, ,cc, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,c,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,csTTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccTsccTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCCccccccccc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,sCTsTTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sCTc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,
,, ,cc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,
,,,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,c,,
ccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,ccc,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cccc,,,,,,,
cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,c,,,,,,,,
,cccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccssssccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccccccccccTTcc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccc,c,cc,,,,,,,, ,,,,,,,,
,cccscccccc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccccccc,ccc,,,, , ,,,,,,,,,
,,cccccccc,cccc,,,,, ,,,,,,,,
,cccccc,ccccc,,,,,, ,,,,,,,,
,ccc,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccsccc,,,,,, ,,,,,,,,
,cTTscsccc,,,,, ,,,,,,,,
,cTTTcccc,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,cc,
,cTCCcc,,,,,,,,cCTc,
,,cccTCCTcsTCcc,,
,,,,c,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat3>
<PRE>

cCAs,
,TRRRRRRRc,
,ARRRAc, , ,,,,,,,,, ,,,,, ,cTRRRRRRRRACc
cRRRRRRRRRT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,TRRRRRRRRRTccc,
,ARRRRRRRRRRRT, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRARRRRT,c,,
cRRRRRRRRRRRRRRC, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sRRRRRRRRRRRCc,,,,,
cTcccARRRRRRRRRRAc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRARRRRAcc,,,,,,
,sccccTRRRRRRRRRRRRRCc,, ,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,cRRRRRRRRRRRRRTccc,,,c,
,Tsc,ccccARRRRRRRRRRT, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,cccARRRRRRRCccc,,,,cs,
,cCcc,ccccTRRRRRRRA,, ,,,,, , , , , , ,,,,,,,,,ccTRRRcccc,,,,,cc,
,cCcc,,ccccCRRCc,, ,,, , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,csc
,TCTc,,cccccccc,, ,,, , ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc
,TCTcccccccc,,,,,,,,,, YẾN , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
csCTccccccc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,ccscccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccTcccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscccc,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csTcccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cCTcccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
cTscccccccccccc,c,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,TCcccccccccccATccccccccc,,,,,,,,,,,,cTCc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTscccccccTAARRRRACccccccccc,ccc,,cARRRRRAAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TATscccccccARRAc,CRRcccccccccc,cccCRAc,cTRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccsTcccccccCRRTTCRRRc,,,,,,,,,,,,RRRCTTARRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTCsscccc,cCRRRRRAc,,,,,,,,,, ,,cTRRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,,c,,,
,cTTTsccc,,cccc,,,,,,, , , ,,,c,, ,,,,,,,,,,csTc,,
,cCTTsccc,,,,,,,,,,,, , , ,,cc,,,,,csTTc,,
,cTTTTcccc,c,,,,,,,c,, ,,,,, , ,,,,,,,ccTTCsc,
,cTTTsscc,c,,,,cARA,,,,,,,,,,,,,ccccTTCs,,
,sCsTcccccc,c,c,,,,,,,,,,,ccccccTTcc,,
,TTTsscTsTsccccccccccscssTTTTsc,,,,,,,
,ccssscscTsTTTTTTTTTTTTTcc,,,,,,,,,,,,
,,,,,ccc,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,cc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,cc,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,
,cc,,,,ccc, ,,,,,,,,,,, ,,,,ccccc,,,,,,,
,,cc,,,,csc,,, ,,,,,,,,, , ,,,,cc,,,,,,,,,
,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,, ,,cc,,,,, ,,,
,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,, ,cs,,,,,,,,,
,cc,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,,, ,,,,
,c,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,,,,,
,c,,,cTsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCs,,,
,,,,,cccscccc,,,, ,,,,,,,,,,,, ,cTsc,,
,cc,cc, ,cTcc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,ccc,
,TCc,, cTccc,,,, , , , ,,,,,,,,, ,,,,
,, cCcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccc,,,,ccc,,,,,,,,, ,,,,,,
,ccc,,,,,,,cccsTc,,,,,,,,, ,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,ccTcc,,,,,,,, ,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,, ,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,, ,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,, ,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,cccccc,,,,,, ,,,,,c,
ccc,,,,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,
,cscc,,,,,,cccccc,,,,,,,,,,,,c,,
,cTCTcc,,cccc,c,,,,,,,,,,,,,cc,
,TCCcccTscc,,,,,,,,,,,,,,,c,
,cTTCCCcc,,,,,,,,,,,,,,,c,
,cc,cscc,,,,,,,,,,,ccc,,
,cTc,,,,,,,,,ccsc,
,csccccccsTCcc,
,,,,,,,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat4>
<PRE>

,,,
,TARRRRC,
,cCRRRRRRRRT,
cAC,, ,,,,,,,, ,,, ,CRRRRRRRRRTTc,
,CRRRRRRRC,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sRRRRRRRRRCcccc,
cRRRRRRRRRRRAc, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRTc,c,
,ARRRRRRRRRRRRRRc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRARRRRAcc,,c,
,ccARRRRRRRRRRRRRRc,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,cRRRRRRRRRRRRAscc,,,cc
,csccTRRRRRRRRRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,CRRRRRRRRRRRTcc,,,,,cc
cTccccccARRRARRRRRRRc,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,sRRRRRRAcccc,,,,,cc
cTcc,cccTRRRRRRRRRT, ,,, , ,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,sc,
,TCcc,,cccCRRRRTc,, ,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
,cCsc,ccccsAAcc,, , ,,, , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,
,cTTcc,ccccccc,,,,,,,,, Bi`€â‚¬nh cho`€Â ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cTTcccccscc,,,,,,,,,,,, , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,
,cTTscccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
cscscc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TTccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ssscccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,TTscccccccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,TTcccccccccccccc,,ccc,,,,,,,,,,,,,cTRRRAACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TTcccccccccCRRRRAc,,ccc,,ccc,c,c,sARCCARRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,csTccccccccCRRAccCRRAc,,c,,,,,,,,cARRc ,cRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cAATTcccccccTARRTTARRRc,,,,,,,,,,,,cRRRAARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,cTcscccc,ccRRRRRRT,,,,,, ,,,,, ,cRRRAc,, ,,,,,,,,,,,,cc,,,
,sCTTsccc,,,cccc,,,,,,, , , ,,, ,,,,,,,,,,csTc,,
,cTCTTcccc,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,cTCCs,
,sTCTTsscc,,,,,,,,,csc,,,, ,,, ,,,,,,ccsTCTc,
,cTTTTTcccc,,,,,,CRC,,,,,,,,,,,,,,ccTTTTs,
,cTTTcscccccc,c,,,,,,,,,,,ccccccsTTcc,,,
,ccTcscssTsccccccccccccscccsTTcc,,,,,,,,
,cTcccscTsTTTTTTTTTTTTTscc,,,,,,,,,,,,
,sTccc,,,,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sTcTcc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccsc,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,cc,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,cccc,,,,,,,,
ccc,ccc,, ,,,,,,,,,,, ,,,ccc,,,, ,,,
,ccccTsc,, , ,,,,,,,,, ,,,c,,,,, ,,,
,cccccTcc,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,
,cccccscc,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,, ,,,
,ccccscccc,,,,,,,,,, ,ccc,,, ,,, ,,,
,cccssccc,,,,,,,, ,,, ,,cc,,,,,,ccc,
,c,,cTccccc,,,,,,,,,, ,,ccc,,,cc,,,,
,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,, ,,,cccc,,,,,,
,sc,,csTcccc,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,
,,c,,cTTccc,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,
,cTcccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,
,cTccc,,,,,,,,,,,,cc,,, ,,,,,,,,,
cCccc,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,
,cTc,,,,,,,,,,ccccc,,, ,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,csc,,,,, ,,,,,,,,,,,,
,scc,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
,TTc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, , , ,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,cc,,cTTc,,,,, ,,,,,,,,c,
,ccc,,,,,,,,,,,cc,,,cTTcc,,,,,,,,,,,,,cc,
,csccc,,,,,,,,,,,,,c, ,cscc,,,,,,,,,,,cc,
,CTc,,,,,,,,,,,,,,ccc, ,cTccc,,,,, ,,,,,
,TCcc,,,,,,,,,,,,cc,,, ,sCcc,,,,,,,cc,
,cCcc,,,,,,,,,c,,, ,sTcssTsscsc,
,cTsccc,,,ccc,, ,sCsccccc,,
cTCCCTcccc,, ,,
,,,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat5><PRE>

,sCc,
,CRRRRRA,
,CRRRRRRRATc,
,,, , ,TRRRRRARRRTcc,
cRRRRRRCc, ,,,,,,,,,,,,,,, ,sRRRRAARRRAcccc,
,CRRRRRRRRRRs, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRARRRATcc,,,,
,sRRRRRRRRRRRRRc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cRRRRRAAARRRTcc,,,,c,
,cscCRRRRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,cRRRRRRAAARRCcccc,,,,,,
,sccccTARRRARRRRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,cRRRRRRRRRAcccc,,,,,,,
,cccccccCRRRAAAARRRRRT, ,,, ,,,,,,,,CRRRRRRccc,,,,,cc,,
,cTc,,,ccARRRAARRRC, ,,, ,, ,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,cc,
,scc,,,ccTARRRRRc, , , , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
,Csc,,,,,cTRRT,, ,, , , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,
,cCTc,,,ccccc,,,,,,,,,,, Ren ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cCTcc,ccccc,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,cc,
,cTsccccccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cscccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCAAAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
cTTccccccccTAARCc,,,,,,,,,,,,,,,,,CRRARRRAACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcccccccsARRCTCACc,,,,,,,,,,,,,TRRc cARRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
cccccccccCRRA,,,ARRc,,,,,,,,,,,,sRRCsTCsCRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTTccccccccTRRRAARRRC,,,,,, ,,,,,,,cRRRRRAs, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTTscccccc,,ccTRRRRc,,,,, ,,cc, ,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,cssccccccc,,,cc,,,,,,, ,, ,cc,,,,,,,cccsc,,
,sCTscccccccc,,,,,,,,,,,,, ,,, , ,,,,,,,,ccTTCsc,
,,cTTTssccccc,,,,,,,,TRA, , , ,, ,,,,ccccccscc,
,csTTTscccccc,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,ccccsTc,
,cTTTsscccc,,,,,,,c,c,c,ccc,ccccccTcc,,,,
,csTcccsccccccccccccccccccccsTsc,,,,,,,,
,cTcccssTsTsTsTTTsTsTsscc,,,,,,,,,,,,
,ssccccccccccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcc,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,ccc,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cssc,,,,,,, ,,,,, ,,,,, , , , ,,,
,csccc,,,,,,,,,,,,, ,c,,, , ,,,,,
,,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,cc,,,,,,,,,,,,,,
,,cccccc,,,,, ,,,,, ,,,cccc,,,ccccc,,
,cc,,ccc,,,,,, ,,,,, ,,ccccccccc,,,
,cTcTTscc,,,,,, ,,,,, ,,,,,, ,,,,
,cssTTccc,,,,,, ,,,,,,, , ,,,,,,,,
,ccccc,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
,csccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TTcccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
csscc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccc,c,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,
,Tscc,,,,,,,,,,,csscc,,, ,,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,ccccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,ccccccc,,, ,,,,,,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,c,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
,Tsc,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,
,cssc,,,,, ,,,,,,, ,csc,,,,, , ,,,,,,,,,
,,ccccc,,,, , ,,,,,, ,ccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,c,,,,,, ,,,,, ,cTTccc,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sTscc,,,,,, ,,,,cc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,Tsscc,,,,,, ,,cc,
,cTc,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ssccc,,,,,,,c,,
,cTc,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCTTTTsccscc,
,ss,,,,,,,,,,cc, ,,cccccccc,,
,cscccccccccc,
,c,,,,,c,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat6><PRE>

,TRRRRT,
,TRRRs,, , ,cARRRRRRRRc,
,ARRRRRRRRA, ,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,ARRRRRRRRATTs,
,RRRRRRRRRRRAc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRRRRRAccc,
,ARRRRRRRRRRRRRc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sRRRRRRRRRRRTc,cc
,,cccARRRRRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRRRRRRRAc,,,cc
,cTccTRRRRRRRRRRRRRCc,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,CRRRRRRRRRRRRAscc,,,cc
cTccccccARRRRRRRRRRRs, ,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,TRRRRRRRRRRRTccc,,,,c,
cTscccccTARRRRRRRs,, , ,,, ,,, ,,,,,,,cARRRRRCcccc,,,,,c,
,CCc,,,cccTRRRRT,, , , , ,, , ,,,,,,,,,cAATccc,,,,,,cc,
,TCsc,,ccccACc,, , , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,cc,
,sCCcc,cccccc,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
,sCsccccsc,,,,,,,,,,, Ren , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,TCTcccc,c,,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccsc,
,csTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cTccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,scsccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
,TTscccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
cTTscccsccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cTscccccccccccc,,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,csccccccccTRRRRRCc,ccccc,,,,,,,,cCRRRRRRATc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csTcccccccCRRRccTRRcc,c,c,,,,,,,c,TRRccTRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TRATTcccccccCRRCCARRRT,,,,,,,,,,,,ARAc,cARRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,
,,ccTsccccc,cCRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,TRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTCsTcccc,,csTsc,,,,,,, ,csCCTc,, ,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,cTCTsscccc,,,,,,,,,, ,, ,,c,,,,,,,,cccccc,
,cTTTsscccc,,,,,,,,, ,,, , ,,cc,,,,,,ccTCCs,,
,cTCTsTscc,,,,,,,ARA, ,,,,,, ,,,,,,,ccsTTTsc,,
,cCTTscccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,csTTTTTsc,
,sCCTsTccccc,,,cccccccccccccccssTsc,,,,,
,cTTTssTsTTTsccccscssTcTTTTTcc,, ,,,,,,
cTcccscssTTTTTTTsTsTsccc,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,ssc,,,,,, , , ,,, ,,,,,ccc,,, ,,,,,
,cTc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,, , , ,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, , ,,,,,,,,c,
,ccccccc,,,,, ,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,cccc,
,csccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,ccTcc,,,,cssc,,
,cTTCc ,,c,,,,,,,,,,,, ,,ccc,,cccc,,,
,TAc, ,ccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
,,, ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,
,ccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,c,
,cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccc,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCcccc,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccc,,,,,,,,,,,cccccc,,, ,,,,,,,,
,cTcc,,,,,,,,,,,ccccccc,,,, ,,,,,,,,,,
,cTc,,,,,,,,,,cc,,,cc,,,, ,,,,,,,,,,,
cTcc,,,,,,,,,,c,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,
,csTccc,,,,, ,,,,, ,TTc,,,,, ,,,,,,,,,
,cTcsTccc,,,, ,,,,,,, ,csc,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,,cc,ccccc,,,,, ,,,,,,, ,cccc,,,,, ,,,,,,,,,
,cc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,, cTTsc,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,ssccc,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, csc,,,,,,,,,,,,cc,
,TT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sccccc,,,,,,cssc,
,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cTTsTTTsTTTcc,,
,cCc,,,,,,,,,,cc,,, ,,,,,,,cc,,
,Tcc,,cccsTCs,
,ccc,,,c,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat7>
<PRE>

,CRRT, ,,,
cRRRRRRRCc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCRRRRRA,
TRRRRRRRRRRRT, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,cARRRRRRRRRC,
,sRRRRRRRRRRRRRc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cRRRRRRRRRRRCTC,
,cTccsARRRRRRRRRs,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ARRRRRRRRRRAcccc,
,TccccTRRRRRRRRRRRc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,RRRRRRRARRRRRsccc,c,
,,TcccccCRRRRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,CRRRRRRRRRRRRRCcc,,,,,,
,cCc,,,csARRRRRRRRRRC, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRRRAcccc,,cc,
,cCc,,,,cTRRRRRRTc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,CRRRRRRRRRTccc,,,,cc,
,TCTc,,cccCRRTcc,, ,,, Ren ,,,,,,,,,,cAAcccccc,,,,,Tc,
,CCc,cccccccc,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cTc,
cCCcccccsc,,,,,,, , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,ccc,
,cTTscscc,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cs,
,Tcccccc,,,,,,,,,, , , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,cscccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,csTcccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TTTcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,CCccccccscccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
csTccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,csccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,CACsccccccccTAAARRAccccccc,,c,c,c,c,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccCTcccccccCRRAsARRCcccccccccccccc,cCRRRRRRAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sTTcccccARRAAARRRccccccccccccccCRRA,,TRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
cTCTTcccsRRRRRRRT,,,c,,,,,,,,cRRA,,cRRRRRRc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTcc,ccsARAc,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,cTTccc,c,,,,,,,,,,,, , , ,ccccc, ,,,,,,,,,,cccc,,
,,sTTsc,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,ccc,,,,csTCTc,
,cTCsccc,c,,,,,cTc,,,,,,,,,, ,,cccc,,ccsTTc,,
,cTTscccc,c,cRRCc,,,,,,,,,,,ccccTsTTTsc,
,cTTcscccccccc,c,,,,,,,ccccccTsccc,,,,,
,TsccccTTTsTsTcscTsTcscccTTTc,,,,,,,,,
,cTcc,ccscssTTTTTsTcccc,,,,,,,,,, ,,,,,
,cccsc,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cccccc,, , , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,cc,, , , ,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,, ,,,
,c,,,ccT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,
cc,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,,
,cc,,,cssc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,,
,cc,,,cscc,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,
,cc,,,ccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,
,c,,,csTcccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,cc,, ,,,
,cc,,,TTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
,,, ,cCcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cc,,,,
ccsccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,ccscc,,
,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,ccc,,
cCccccc,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, ,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccs,,,,,,,,,,,,,ccsccc,,,,, ,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,cccTTTTcc,,,,, ,,,,,,,,,,
cTc,,,,,,,,,,cc, ,scc,,,,,, ,,,,,,,c,,
,sTc,,,, ,,,,,,,, ,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,
,cTc,,, , ,,,,,,,, ,Tcc,,,,, ,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,, ,,,,,,, ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,cTc,,,,, ,,,,,,, ,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,, ,cccc,,,,,,, , ,,,,,,
,cTccc,,,,,,,,,,,,c, ,CCTccc,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTTccc,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,, ,cTTscc,,,,,,,,,,
cCTcc,,,,,,,,,,,,,, ,cTTc,,,,,,,,c,
,cTTcc,,,,,,,,,ccc, ,sTTsTTTsscc,
,cTTcc,,,cccccc, ,ccccc,c,,
,cTTccccc,,,
,cc,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat8>
<PRE>

,CAc,, ,,
cRRRRRRRAc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCRRRRC,
sRRRRRRRRRRRc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,cARRRRRRRAs,,
TRRRRRRRRRRRRRT, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,CRRRRRRRRRRRAcc,
,sccTRRRRRRRRRRRc,, , ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRAscc,
,scccARRRRRRRRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRRRRRRRRsc,cc,
,sTcccccCRRRRRRRRRRRRR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,CRRRRRRRRRRRRRRCc,,,cc,
,cTc,ccccARRRRRRRRRRA,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRRRRRRRRRRAscccc,,,c,
cCCc,,ccccARRRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,TRRRRRRRRRCcccc,,,,cc,
TRRc,,,cccTRRAccc,, ,,, , , , , , ,,,,,,,,c,cTRRAcccc,,,,,csc,
,sCTc,ccccccccc,,,,,, , ,, ,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,ccc,
,cTTTccccccc,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,csc,
,ccTscccccc,,,,,,, Ren , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc
,Tcccccc,,,,,,,,,, , , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
csscccc,ccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cc,
,cTsccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sTTcccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCscccccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,TTscccccccscccccccccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
cTTcccccccccccccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,CCTcccccccccccTARTc,ccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccsTTsccccccsARRRRAACscccTscccccccccc,cARRRRACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTTcccccCRRAcTRRRcccccsccccccccccCRACCRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,cTTsscccTRRAARRRRCc,c,ccc,c,,,TRRR, ,CRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTTcc,,sRRRRRCc,,,,,,,,,,,,,TRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cTCsc,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRs,, ,,,,,,,,,cccc,,
,cTTTcc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,, ,,ccc,,,ccTCT,,
,TCTTccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,ccccc,ccCCs,,
,cTsscccc,c,,TRRA,,,,,,,,,,,,,ccccTTTsc,
cCTTsccccccccsc,,,,,,,,,,ccccsTTscc,,
,cccTsTcssTsscccccccscssssscTsc,,,,,c,
,,,,,,cTscscssTTTTTTTTTTccccc,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,ccc,, ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,cc,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,, ,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,c,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,, ,,,
,,, ,,,,,cccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,
,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,
,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,
,c,,,,,,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,cc,,,, ,,
,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,
,,,,,,cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,
,c,,,,,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,
,sccc,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,, ,,
,csc, ,cccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,
,TTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
csTccccc,,,,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cc,,,cccccccsTsscc,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,cccccsTccc,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,cccc,,cc,,,,,,, ,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,, ,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,cc,,ccc,,,,, ,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,ccc,,,cc,,,,, ,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,c, ,ccc,,,, ,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,c, ,cscc,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,, ,Tccc,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,, ,TTcc,,,,, ,,,,,,,,
ccccc,,,,,,,,,,,, ,CTccc,,,,,, ,,,,,,,
,cTcc,,,,,,,,,cc, ,TTccc,,,,,,, ,,,,,,
,sCTcccc,,,,ccc, ,ccTcc,,,,,,,,,,,c,
,ccccsTTTcc, ,cTTc,,,,,,,,,,,,,
,,,,cc, ,cCCTcc,,,,,,,,
,,,ccTcc,,,
,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat9><PRE>

,CAAc, cTAARc,
,cRRRRRRRCc ,,, ,TRRRRRRRRc,
,ARRRRRRRRRRAc, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, , , ,CRRRRRRRRRRRT,,
cRRRRRRRRRRRRAc, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRTTc,
,TCccCRRRRRRRRRRAc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRRRRRRRRRCc,cc,
,cccccARRRRRRRRRRAc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRRRRRRRAccc,c,
cTc,ccTRRRRRRARRRRRRA,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,RRRRRRRRRARRRRRTcc,,,,,
,Csc,,ccCRRRRRRRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRRRCcccc,,,c,
cTsc,,,ccARRRRRRRT,, , , ,,, ,,,,,,, , ,,,,,,cTRRRRRRRAcccc,,,,sc,
,RRTc,,cccTRRAscc,, ,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,TRCccccc,,,,,cs,
,cTTc,ccccccccc,,, , , ,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,cTc,
,cCscccccccc,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc
,cTCTsccccc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cccscccc,,,,,,,,,,,, Ren ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc,
cscscc,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,Tscccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cTsccccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cCsccccccccccccc,c,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
cscsccccccccccccc,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,cscccccccccCACARRAAcc,ccccc,,,ccc,c,cTRRAAATc,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,TACTcccccccccRRRTccRRC,,,ccccc,c,ccccTARCCARRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,ccTcccccccTRRRAcTARRAc,,,,,,,,,,,cRRRc ,TRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
cCCTscccccccCRRRRRRT,,,,,,,,,,,,,cRRRAACTRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTTsccc,,,cTCTs,,,,,, , , ,,, ,cTRRRRCc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCTTcccccc,,,,,,,,,, , , , ,,,, ,,,,,,,,,,,,cccc,,
,cTTTTsccc,,,,,,,,,, , , , ,,cc,,,,,ccsTTc,,
,cTTTsscc,c,,,,,,cCc,,,,, ,,, ,,,,,,,,ccsCCTc,
,cTCsscccccc,,,cTc,,,,,,,,,,,,,ccccTsTTs,,
,CTTsTsscccccc,,,,,,,,,,,ccccccTTTc,
,cTTTsTTTTTsTsTcccccccccccTTTTTcc,,,,,
,,,,,,,ccsscTsTTTTTTTTTTTTTsccc,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,cc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,
,,, ,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,
,,c,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,
,cc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,, ,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,, ,,,,,,csc
,ccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,cccc,,
,TAc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,, ,,c,,,
,, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,, ,,c,,
,cccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,
,csscc,c,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,
,,cccTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,
,ccccccsssccc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,ccssTcsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,ccccssTsTcc,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccccc,c,ccccccsc,,, ,,,,,,,,,,,
,,ccccccccccc,,,,cc,,,,, ,,,,,,,,,
,cccccc,,cc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,c,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,csCcc,,, , ,,,,,,,,,
,ccc,,,,,ccccccTTcc,,,,, , ,,,,,,,,,
,cscccccTTTc, ,cTsccc,,,, ,,,,,c,
,cCATCCATc, ,TTccccc,,,,,,,,,,c,
,ccccc, ,cCTccc,,,,,,,,,,,c,
,cTccc,,,,,,,,,,c,
,cscc,,,,,,,,c,,
,cTTTsTCTcscc,
,ccc,,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat10><PRE>

,cACc
,sARRRRRc,
cARAAc ,,CRRRRRRRRTc,
cARRRRRRRT, , , ,TRRRRRRRRRTccc,
,RRRRRRRRRRRRAc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRCcccc,
sCTARRRRRRRRRRC,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRRRRAcccc,,,
,cccccCRRRRRRRRRRA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRARRRRRAcc,,c,,
,scccccARRRRARRRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRARRRTccc,,,,,c,
,csc,,ccTRRRRRRARRRRs, ,, ,,, ,,,,, ,,,cCRRRRRRRRRCcc,,,,,cc,
,cTc,,,cccTRRRRRRRT, ,, , ,,, ,,,,,,,,cTRRRRAccc,,,,,,cc
,cTc,,,ccccARRRAc, Ren , ,, ,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,cc,
,CCc,,,ccsAAc,,,,,,,,,,, , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cs,
,sTsc,,ccccc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,
,cTTcc,cccc,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,sCcccTc,,c,,,,,,,,,, , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,cTsccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,
cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccscccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cCsccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cTsccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTCcc,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cCTcccccccsAARRRTc,c,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRAACc,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccscccccTARRCccARRs,,,,,,,,,,,,,cRRc,cCRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccsccccccsARRCscARRCc,,,,,,,,,,,,TRR,,cARRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cCACcccccccc,cCRRRRRRA,,,,,, ,,, ,,,cARRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccccccccc,,cTTCTc,,,,, ,ccTcc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCccccccccc,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
cTCTTcsccccccc,,,,,,,,,,,, ,,, , ,,,cc,,,,,,,,ccsTcc,,,
,cCTTcsccscc,,,,,,,,cRR, , , ,,, ,,,,,,,,ccssTTTcc,
,cCTTssccccc,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,ccccTcTCCc,,
,,cTTTccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,cc,ccccccc,
,csTsTcscscscsccccccccccccccccssTc,
,cTsssTsTsTsTsTsTsTTTTTTTTTTs,,,,
,,,, , ,,sTscscssTsTsTsssscccc,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cssTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ssccc,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,cscc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,ccsc,,,
,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,cccc,,,,
,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,
,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCAs,,,,,
cccc,,,,,, ,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,TRRTc,ccc,
,scc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccsAATcc,,
,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,
,ccsc,,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,ccccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,ccsssccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,c,ccccssscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,c,ccccsTTssc,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccc,c,c,ccccTc,,,,,,,,,,,,,,
,sc,,,,cccccc,,,,cccc,, , ,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,, ,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,c,,,cccc,,, ,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,
,sccc,,,,,,,,,,,,, ,sc,,,,, ,,,,,,,,,,,,
,TTsc,,,,,,,,,cc, ,TTc,,, ,,,,,,,,,
,csTcc,,,ccccc,, ,cTcc,,,,,, , , , ,,,,,
,ccccccc,, ,cTTscc,c,,,,,, ,,,,,,,
,,, ,cTTcccc,,,,,,,,,,c,
,CTccc,,,,,,,,,,,c,
,cTcc,,,,,,,,,,c,,
,csc,,,ccccccc,
,cTTccc,,,,
,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat11>
<PRE>

,CRRC, ,TRAT,
,CRRRRRRRAc, cARRRRRRRc,
cTCARRRRRRRAc,, , , ,cRRRRRRRRACT,
,cccsRRRRRRRRRAc, ,,,,, , ,,, cRRRRRRRRRAsccc,
,scccCRRRRRRRRRAc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sARRRRRRRRRTcc,,,,
,cs,,,cARRRRRRRRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRRRRRRRRRCc,,,,,,
cc,,,ccsARRRRRRRRRRA, ,,, , ,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRAc,,,,,,,,
cT,,,,,ccTRRRRRRRRc, ,,, ,,,, ,,, ,,,cCRRRRRRRRscc,,, ,c,
cTT,,,,,cccCRRAc,, ,,, Ren ,,,,,,,,,TRRRRCccc,,, ,,c,
cCT,,,,,ccccc,,,,,, ,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,ccccc,,, ,cc,
,TCT,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,cc,,, ,,cs,
cTc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,
cTTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
,sTTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,cTcccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,ssscc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccccccc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sTscccccc,cCARRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,TARACTc,,,,,,,,,,,,,c,
,cTTsccccccsCRRRccCRRC,,,,,,,,,,,,,,cAACTRRRRAc,,,,,,,,,,,cc,,
,cTscccccccsARRAccTRRRc,,,,,,,,,,,,cRRc sRRRRRc,,,,,,,,,,,cc,
,,ccscccccc,,,cCRRRRRRR,,,,,,,,,,,,,cRRRCACTRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCATTcccccccc,,,,cACCTT,, ,,, , ,cARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cccccsccccccccc,,,,,,, ,,, ,,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,cTscsccccccccc,,,,,,,,, ,,,, , , , ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTCTTsTcccc,cccc,,,,,,,, ,TRR, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccCTTTTcccccc,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccsccccc,,
,cTTTTTTTcc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccccccTTsc,,
,cTTccccccccccccccccccc,cccc,,,,,,,cccsssc,,
,,,cTTsscscscscscscccccccc,cccccccsc,,
,,, ,cTTTsTsTsssscscscTsscccccTTc,,
,,c,,,,,,,,,sTscssssssTsTsTsTsTsTssc,,
,sccc,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,
,cscccsCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTscc,,,,,,c,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCcc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,
,,ccc,,,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,
cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ccccc,,,,,,
,,cscc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,csscccc,,,,
,cTcc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csc,ccc,,,
,cTsc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c, ,,c,,,
,Ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c, ,ss,,
cTcc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,TTc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTccccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcc,ccccssTcccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,
,Tcc,c,ccccTsTTTTscc,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccccccccccTTc,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,ccccc,,,, ,cc,,, ,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,c, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,cc ,,cc,,,,, , ,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,cc, ,cc,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,, ,,,,,,,,,,
,cTc,,,,,,,,,,ccc, ,ccc,,,, , ,,,,,,,,
,TACTscc,cccccscc, cTcc,,,,,,,,,, ,,,,,,,
,ccccscccccc,, ,cTTsccccc,,,,,,,,,,c,,
,TTTcccc,,,,,,,,,,cc
,CCTcc,,,,,,,,,,cc,
,cTc,,,,,,,cccc,
,,ccccccccc,,,
,,csc,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat12><PRE>

,cCATTc
,cARRRRRRCc,
,sTCARAAARRACc ,cTCAC,
,ccccccCRAAARRCc, , ,,TARRRRRRA,
,cc,cccsAAACARRCc, , , , , , , ,,, , ,CARRRRAARCTc,
,cc,,,cccCAACAARAACc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTRRRAAAARAcc,c,
,cc,,,,,cccCACACARRRAs, ,,,,,,,, , ,,,,,,,,, ,,sCRARAAAAACccc,,,,,
cc,,,,,,,cCRAAAARRRAc , , , , ,sRRRRAAAAARCccc,,,,,,
,Tc,,,,,,ccTARRRCc,, ,,, ,,, , ,,cARRAAAAAsccc,,,,,,,
,ssc,,,,,,,,ccc,,, , ,,, , ,cARRACccc,,, ,,,
,cs,,,,,,,cc,,,,,,,,, Ren , ,,, ,,,ccccc,,, ,,,,
cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,c,,,, ,,cc
,csc,,,cc,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,, ,cc,
,cscccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,c,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccc,,,,,,,,,,ccsc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csTcc,c,,,,,,,csTAAAATc,,,,,,,,,,,,,,,,,cCCTc,,,,,,,,,,,,,
,cccc,c,,,,,,,TRRRc,,sRAs,,,,,,,,,,,,,,cCCTTRRAcc,,,,,,,,,,,,
,,ccccc,,,,,,,,cTARTccCRRA, ,,,,,,, ,,cART, ,cRRRAc,,,,,,,,,cc,
,ccscccc,c,,,,,,,,,,TRRRRRAc, ,,,, ,, ,TAATsTARRRC,,,,,,,,,,,,,
,cTTcccccc,,,,,c,,,, ,,cccc, ,TRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccc,,,,, ,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Tsccccccccc,,,,,,,, , , ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccTsccccccccc,,,,,, ,,, , ,sTc, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,csTscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,
,,,ccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccsccc,,,
,,cccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,ccscc,,
,cscccccccccccccccccccccc,,,,ccccc,,
,ccccccccccccccccccccccccccsc,,
,,,,cc, ,,,,,,cccccccccccccccccccccc,,
,cc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,, , , ,,, , , ,,,,,c,,,,
,cccc,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,, , , ,,c,,,,
,ccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,, ,,c,, ,
,ccc,,,,,,, , , ,,, ,,,,,,, ,,,,, ,
,cc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, , ,,,,,
,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,
,ccc,,,,,,, , ,,,,,,,,, , ,,,,,,,,
cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,, , , ,,, ,,,,, ,,,
,ccc,,,,,,,,,,, , , , ,,, , , ,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,, , ,,, , ,,,
,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,, , ,,,,,,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcc,,,, ,,,,,,,cc,ccsccccc,,,,, ,,,,,
,csccc,,, ,,,,,,,,c, ,ccc,,,, ,,, ,,,,
,cscccc,, , , ,,,,,,c, ,,c,,,,,, , ,,,,,,
,,ccccc,,,,,,,,,,,,,c, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,c, ,,c,,,,,,,, ,,,,,
cscc,,,,,,,,,,,cc, ,cc,,,,,,, ,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,cc,, ,csc,,,,,,, ,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,cc,, ,cTcc,,,,,, , ,,,,,
,cccccc,,,,,c,, ,ccccc,,,,,, , ,,,,,
,cccccccccc, ,sscc,,,,,,,, ,,,,,,
,,,,,c, ,sccc,,,,,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,cc,
,,cccccccccccc,,
,,cc,,,,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat13><PRE>

,TRRRATc,
,sRRRARRRACc,
,cTTARAAARRRAc,
,ccccccAAACARRCc, ,TCCCT,
,cc,,,ccTAACAARRCc, , , , , , ,cCAARRRRRRs,
,c,,,,,cccTAAAAAAAAC, ,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , ,cCRRRRAARRATc,
,cc,,,,,,cTARAACAARRRAc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sAARRAAARATccc,,
,cc,,,,,cccCRAAAAARRRc, ,,, , ,,,,,,,,,,cCAARRRAACAACcc,,,,,
,cc,,,,,,,,csARRRAc,,, ,,, , , ,TRRRRAACAARAc,,,,,,,
,csc,,,,,,,cccc,,,, ,,,, ,, ,cCRRAAAAATc,,,,,,,,
,cTc,,,,,,ccc,,,,,,,, Ren , ,cARRACcc,,,, ,,,
,cs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,cccc,, ,,c,
css,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,, ,,,,,,,,,,, ,,c,,
,cccccc,,,,,,,, ,,,,, ,,, , , ,,,,,,,,,,, , ,,,,,,, ,,c,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,c,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,,,cCAATc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscc,,,,,,,,,,,cCRRTccARAc,,,,,,,,,,,,,,,,TAACTcc,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,cCRRc,,cRRA,,,,,,,,,,,,,,cCsccCRRAc,,,,,,,,,,,
,cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRs, , ,,, , , ,cRR, ,TRRRs,,,,,,,,,c,
,,ccccccc,,,,,,,,,,, ,,cTTTc,, , ,,cAARRRRAsc,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccc,,,,,,, ,, ,cCATc,, ,,,,,,,,,,,,,
,TTcccccccccc,,,,cc,,, , , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccssccccccccc,,,,,,, , ,csc, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,csTcccccccccc,,,,,,,,,,,,,ccc, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,ccccTscc,,
,,,,,,cccccc,ccc,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,cccccscc,,,
,,,,,,ccccccccccccccc,ccccccccc,,,,,,,cccc,
,cc,,,,cccccccccccccccccccccccccccccc,,
,cc,,,,,,,ccccccccccccccccccccccccc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,, , , ,,, ,,, ,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,,ccscc,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, , ,,cc,,,
,ccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,, ,,c,,,,
,cccc,,,,, ,,,, ,,,,, ,,, , ,,,,,
,ccc,,,,,, ,,,,,,, , ,,, , ,,,,,,
ccc,,,,, ,,,,, ,,,,, , , , ,,,,,
,ccc,,,,,, ,,,,,,, , , , , ,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,, ,,, , , ,,, , ,,,
,,ccc,,,,,, ,,,,,,,,, , , , ,,,,,
,ccc,,,,,, ,,,,,,, , ,,,,,,,,
,cccc,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
,cscccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,cscccc,,,, , , ,,,,,,ccccc,,,, , ,,,
ccccc,,,,,, ,,,,,,,,sccc,,,,, , ,,,,,
,cscc,,,,,,, , ,,,,,,cccc,,,,,,, ,,,,,,
,cscccc,,,,,, , , ,,,, ,cc,,,,,,, ,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,, ,cc,,,,,, ,,,,,,,
csccc,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,,, ,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,c, ,ccccc,,,,, , ,,,,,
,cTccccccccccc, ,ccccc,,,,,, ,,,,,,
cccccccccccc, ,cccccc,,,,,, ,,,,,,
,,,,,,,,,, ,ccccc,,,,,, ,,,,,,,
,cscc,,,,,,,, , ,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,,,,
,,cccccccccccc,,
,,cc,,,,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat14><PRE>

,cc,
,CRRRRCsc
,cCARARRRRAc,
,,ccTARAAARRTc,
,cc,cCARCAARRCc,
,,cc,,ccCRAAAAAACT, , , ,sTCAAc,
,,c,,,,,ccAAACAARRRc, ,,,,,,,,,,, , ,cCARRRRRRAc,
,cc,,,,,cccTCACACARRRCc, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,CARRRRAARCscc,
,,cc,,,,,cccARAAAAARRAc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cAAARRAAAARAcccc,
,cc,,,,,,,ccCRRRRTcc,,,,, , , , , , , , , ,cCRARRRAAAAACccc,,,,,
,cc,,,,,,,,ccccc,,,, ,,,,,,,, , , ,,, ,ARRAAAAARAsc,,,,,,,
cTc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,, cARAAAAsc,,,,,,,c
,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren ,,cAAcc,,,, ,,,,
,csc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, , ,,ccc,,, ,c,
,ccc,,cc,,,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,, ,,cc,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,c,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,sCACCcc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscc,,,,,,,,,,,,cTRRCccsRRC,,,,,,,,,,,,,,,,cTTsc,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,cARRc,,,TRCc,,,,,,,,,,,,,cCACCRRTc,,,,,,,,,
,,cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRC,, ,,,,, ,,,,cRA, ,TRRRT,,,,,,,,,
,ccsccccc,,,,,,,,,,,, ,cTTCTc, ,,,cRRCcCARRRs,,,,,,,,,,
,ccccccccccc,,,,,,,, ,TARRRTc, ,,,,,,,,,
csscccccccccc,,,,cc,,,, , ,,c, ,,,,,,,,,,,
,,ccTTscccccccccc,,,,,,, , , ,cCc, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,csscc,cccccccc,,,,,,,,,,,, ,cCc, , , ,,,,,,,,,,,,,,, ,
,,,,,,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccc,
,,, ,,ccccccccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,cccccsTc,,,
,cc,,,,,,cccccccccccccc,cccccc,,,,,,,,,,ccscc,,
,,c,,,,,,,cccccccccccccccccccccccccccccc,,
,c,,,,,,,,ccccccccccccccccccccccsssc,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,cccccccccccccc,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,, , ,,,
,ccccc,,,,,,,c,,,,, , ,,,,,,,,, ,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,, , , ,,,,, ,,, , ,
,ccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,,cccc,,,,,,,, , ,,,,, ,,,,,
cccc,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,
,ccccc,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,
,,ccccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,
,cTcccccc,,,,,, ,,,,,,, , ,,, ,,,
,ccccccc,,,,,,,, , ,,,,,,, ,,,,,
,cccccc,ccc,,,,,, , ,,,,,,,,,,,
,cccccccccc,,,,,,, , ,,,,,,, ,,,,,
,ccccccccc,,,,,, , , ,,,,, ,,,,,
,ccccccccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
,,,ccc,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,
,,c,,cc,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,, ,,,
,cc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,, ,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,
,ccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,, ,,,
,cTsc,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,, , ,,,,
,cscc,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,, ,,,,,
,ccc,,,,,,,,cccccc,,,,,, ,,,,,,
,cc,,,,, ,cc,,,,,,,, , ,,,,,,
,,,, ,cc,,,,,,,,,,,,,c,,
cc,,,,,,,,,,,,cc,
,ccsccccccccc,,
,,,,,,,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat15><PRE>

,,c,
,cCRRRCc,
,CRRAARRRCc
,TTCAACAARAAs,
,cccTARAAAARRAc, ,cc,,
,s,,,cTAAACAARRAc, , , ,csCARRRC,
,c,,,,ccCAACACARRAAc ,,,,,,,,,, , ,cTARRRRRRRRc,
,c,,,,,,csARAACAARRRAT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cCAARRAARATcsc,
,cc,,,,,,,cTAAAAAARRAc,,, , , , ,,,,, , ,sAAARRAAAARCcc,,,,
,sc,,,,,,,cccCRRRRTc,,,,,,,,,, , ,, cRRRRACACARAsc,,,,,
,csc, ,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,, ,, ,,ARRAAARATc,,,,,c,
,cc,, ,,,,cc,,,,,,,,,,, Ren ,, cARRRCc,,,, ,,,,
,cc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,ccc,, ,,c,
,cc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, ,, ,,c,, ,,cc,
,ccc,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, , , , ,,, ,,c,
ccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,c,
,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,cTARRCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,
,cTc,,,,,,,,,,,,,,cRRRc, cART,,,,,,,,,,,,,,cCACRRCc,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,sRRCccTRRRc,,,,,,,,,,,,TAT,,sRRRT,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRRAAs, ,,,,, ,,,,,CAcccsCRRA,,,,,,,,
,TCTccc,c,c,,,,,,,,,,,, ,csc, ,cARRACTc,,,,,,,,,
,,,,,ccccccccccccc,,,,,,,, ,,csc, ,,,,,,,,,,
ccccccccccccccc,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,
,cTTTcccccccccccccc,,,,,,, , , , ,cCs, , ,,,,,,,,,,,,, ,,,
,,cTTcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,
,,ccscccccccccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccsscc,,,
,,,,,,,,,,cccccccc,ccccccccc,,,,,,,,,,,,cccc,,
,,,, , , ,,csccccccccccccccccc,,,,,,cccc,,
,cc,,,,,,,, ,,ccccccccccccccccccccccccc,,
,,c,,,,,,,,,,,ccccccccccccccccssTcc,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,c,,
,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,, , , , , ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,ccccc,c,,,,,,,,,, , , ,,,,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,, , ,,,
,cTcccccc,cc,,,,,,, ,,, ,,, , ,,,
,ccc,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,ccccccc,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,
cscc,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csc,,,,,cccc,c,,,,,, ,,,,, ,,, ,,,,
,ccc,,,,ccccc,,,,,,,, , , ,,,,, ,,,,,
,ccc,,,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,
,Tcc,,ccccccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
,ccccccccc,ccc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,
,ccsccccccccc,,c,,,,,, , ,,,,,,,,
,cccccccccc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,
,cccccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,
,cc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,
,sc,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,
,TTTcc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
,cccTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
,,ccTcc,,,,,,,,,,,ccc,,
,,,,,cccccccccc,,
,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat16><PRE>

,cTc,
,TRRRACTc,
,cCRRAARRRAT, ,,,
,ccsCRAACARRRT,, ,,TCRRAc,
,cc,ccAAACACRRRTc ,,CARRRRRRC,,
,cc,ccTARAACAARAAT, ,,,,,,,,,, , , , ,cTRRRRRRRCsc,
,c,,,,ccCRAACACARRRCc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cTAARAAAAcccc,,,
cc,,,,,,ccAAACACAARRRC,,, ,,, ,,,,,, ,cARARRAARACcc,,,,,
,c,,,,,,,ccTARAARRTcc,,,,,,, ,, , ,TRRRAAARCcc,,,,,,,
,cc,, ,,,,,,cCAccc,,,,,,,,,,, ,, ,CRRRAcc,,,, ,,,
,csc,, ,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,, Ren ,cAAT,,, ,,c,
,cc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,, ,,c,,
,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,cc,
,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,, , ,,,,, ,,, , ,,, ,,c,
,ccc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,cTCCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,ccscc,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,cARATcCAAc,,,,,,,,,,,,,,CRACRAT,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,cARRc ,CRAc,,,,,,,,, ,cCAc,,CRRT,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,cAACCCARA, , ,,, , ,,cAAccCRRRc,,,,,,,
,cTcc,,,,,,,,,,,,,,, ,,CRRTccc , ,cARRATc, ,,,,,,,
,sCscc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,c, ,,,,,,,,,,,
,,,,cccccccccccccc,c,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,, ,
,scccccccccccccc,,,,,,,,,,, , , ,CAc , ,,,,,,,,cc,
cCTscccccccccccccccc,,,,,,,, ,,,,, ,cc,,,,,,,,,,,,,,cccc,,
,,,ccTccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,
,,cTTccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,cc,
,cTTTcccccccccccccccccccccccccc,,,,ccc,,
,,cccTACcccccccccccccc,,,ccccccc,,
,ccccccccccccccc,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,, , , ,,,,, ,,,,,,
,ccc, , ,,, , ,,, ,,,,,,
,cTc, , , ,,,,, ,,,,,,
,sTc,, , , , , ,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,
,cc, ,ccccc,,,,,,,,,,,,cc,, ,
,,ccc,, ,cc,,,ccccc,,,,,cc,, ,,,,
,scc,,, ,,,,,,,ccccccccc,,, , ,,,,
,scc,,,, ,,cc,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,
,,cc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,,c,,,,,,,, ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
,c,,,,,,,c,, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,
,,c,,,,,,,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,
,cc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cccccccccccc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,
,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,
,,cTscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cscc,,,,,,,,,,,,,cc,,
,cscc,,,,,,,,,,,cc,
,cTTccc,,,,,,,,
,,ccssTcc,,
,,,c,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat17><PRE>

,CAAc,
cRRRRRACc,
,cTCARAARRAc
,ccccCAAAARRC,, ,,
,ccccCRRCACARRT, ,sCTc,
,cc,,cTARAACAARAT, , , ,cCRRRRRT,
,c,,,,ccTRAACAARRAs,, ,,,,,,,,, ,,, ,CARRRRRRCc,
,cc,,,,,ccCAACACARRRC,, , ,,,,,,,,, ,,, ,cTRRRRRCccsc,
,c,,,,,,,cccCRAARRCsc,,,,,,, , ,,ARRRAAAcc,,,,,
,sc,, ,,,,,cARRscc,,,,,,,,, , , , ,,CRRATc,,,,,,
,sc, ,,,,ccc,,,,,,,,,,,, ,,, ,TRT,,,,cc,
,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren ,,,,,,,c,
,c, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,cc,
cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,, ,,cc,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTTTc,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,sRRTsCRRc,,,,,,,,,,,,TRRRc,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TRRT, ,TRTc,,,,,,, ,cCTcCRRc,
,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TRRATCRRT,, ,,, ,TAc,,ARs,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TARRCc, , ,cRRRCc,,,
cTCcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,Tc, ,,,,,
,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,sAc ,,,,,
,ccsccccccccccccccccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,c,,,,,,,,,c,,
,,cTTsccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,,cTscccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cTssccccccccccccccccccccccccccc,,ccc,
,,ccsccccccccccccccccccccccccccc,,
,ccccc,,,c,c,ccccccssscc,,
,,ccccc,,,,,,,,,,cc,,,,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,
,Tcccccccc,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccc,,, , , ,,,,,
,ccccc,ccccc,,, ,,,,,,
,cccc,,,cccc,,, ,,, ,,,,, ,
,cccccc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,,,,,
,,,, ,,cc,,,,,,,,c,c,,,, , , ,,, ,,,,,,,,
ccc,,, ,cc,,,,,,,,,,ccc,,,,, , , ,,,, ,,,
,cc,,,c,, ,,c,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,c,, ,c,,,,,,,,,,,,,cccccc,c,c,,,,cccccc,
,,,,,,,,,,,, ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,c,,,,,,
,cc,,,,,,,,,, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
,ccc,,,,,,,,,, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcc,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,ccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,, , ,
,,cccc,,,,,,,,,,cccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccccccccccccscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccc,,,,c,,,,,,,,,,,,
,ccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cscc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcc,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccssc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,ccsTTscc,,,,,,,,,,,,
,,,cccsTcc,,,,,,,,,
,,csTsc,,,,,,,
,,ccsTCTTc,
,,,,,
</PRE></DIV>
<DIV id=cat18>
<PRE>

ccc,
,CRRRT,
,TRRARRAc,
,sTTAAARRT,
,ccTARCAARAc
,ccc,cCAAAARCc ,
,c,,,cARACAARAT, ,,, ,,,,
,cc,,,,cTAACAARRAc, ,,, ,cARRAc
c,,,,,,,cTAAAARRRC, ,,,,,,, ,,, ,ARRRRRAc
,cc,,,,,,,TARARRAcc,,,,,,,,,, , ,CRRRAcccc,
,cc,, ,,,,cCRsccc,,,,,,,,,, , ,ARRTc,c,,
,,ccTc, ,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,,c,
,cTcccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HuA¡ÂºÂ¥ ,,c,
,cccccc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,sc
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,
,scccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,scccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,, ,,,,,
,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTAAAACc,,,,,,, ,cTc,
,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCRT,,cRA,,,,,,,,cCRA,
,cccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,sRRccTRC,,,,, ,,c,sRC
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRAsc, , cARAAc
ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc, ,TAC,
csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, , ,cc, ,,
,sTcccccccccccccccccccc,,,,,,,,, , ,,,,c, ,,
,cTsscccccccccc,,,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccTcccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,,ccscccccccccccccccccccc,,,,cccccc,,
,ccccccccccccccccccccccccccc,,
,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,cccsscc,,
,cc,c,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,
,cccc,c,,,,,,,cccc,,,,,,,,,
cTccc,,,,,,,,,ccc,,,,, , ,,
,csc,,,,,,,,,,,,cc,,,, , ,
,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,, ,,c,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,, ,
,cc,, ,cc,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,, ,,,
,TTTcc,, ,c,,,,,,,,,,,, ,,c,,,,,, , ,,,,
,csccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,, , ,,,,,,,
,ccccccccccc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, , ,,,,,
,ccc,ccc,ccc,,, ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, , ,,,,
,ssccccccccc,,,, ,c,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,
,csscccccc,,,,,, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,
ccscccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cssccccc,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cccc,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,ccccc,,,,,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,
cscccccccccccccccccc,,,,, , ,,,,,,,,
,cTcccccccccc,,,,,,cc,,,,,, ,,,,,,,,,
,cc,,ccccccc,,,,, cc,,,,,,, ,,,,,,,,,
,ccc,,,, ,,, ,cc,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,ccc,,,, ,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,, , , ,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccccsTTTCTccTCTccc, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCARATCCCccTATccT, ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,
,CRRCccTcccTTTTc, ,cTCTTcscccccccccTc,
,CRRRRRTTRRAc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
</PRE></div>
<DIV id=cat19>
<PRE>

,,,
,ARC,
,CRRAc,
,,cTAARAc
,,ccsCAARs,
,ccc,cAAAARC,
,ccc,,cARCARRc ,
,cc,,,,cTACAARs, ,
,,ccc,,,,cTAACARAc, , ,AAc
,,,cccc, ,,cTRAAARAT,, ,,,,,,, ,CRRRc
,,,,ccccc, ,,ccARAsccc,,,,,,, ,TRRRT,
,,ccccccc,cc, ,,cccc,,,,,,,,,,,, , ,cTc,
,cccccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,
,ccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren
,cccccc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,cccccc,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,
,ccccc,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cARACCc,,,,,,
,cscc,,,ccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cRRA,cRC,, ,cc
cscc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TRRAAAc, ,,cc
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cART, ,cCc
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,cc,
,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcccccccc,,,,,c,c,c,,,,,,, ,,,,, ,,,,,
,,ccccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,,,ccccccccccccccccccccccc,,,,,,ccccc,
,,,,c,,,,,,cccccccccccccccccccccccc,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,ccccc,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,
,cscc,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, , ,,
,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,c,,,, , ,
,ccsccc,,,,,,, , , ,,,,,,, ,,
,csccc,,,,,, ,,,,, ,,c,,,,,,
,cssc,,,,, , ,,,, ,cc,,,,,, , ,,
,ccc,,,,,, ,,,,, ,,,cc,,,,,, ,
,cc,,,,, ,,,,,,, ,,, ,,, ,cc,,,,,,,, , ,
,TCTscsccc,,,, ,c,,,,, ,,, ,,,,, ,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,,,
,,csTcccccc,cc,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,, ,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,
,ccscc,,,,,c,c,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,cc,,,,,, ,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , , ,,ccc,,,,, ,,,,,,,
,ccc,c,c,,,,,,,,,,,,, ,, , ,,,,,,,,,,cccc,,,,ccc,,
,cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,c,,,,
,,cTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccc,ccc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccccccccscccc,c,,,,,,,,,,,,,
csccccccccccccc, ,,cc,,,,, , ,,,,,,,
,csccccccccccccc, ,cc,,,, ,,,,,,,,,
,cscccccccccccccc, ,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,
,cTcccccccccccc,,,,,,cc,,,,,, ,,,,,,,,,
,ccc,,,,,c,,, ,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,, , ,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,, ,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,csTTCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,ccccTARRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccccc, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccccc,c,ccccsc, ,cc,,,,,,,,,,,,ccc,
,sTcccTTTCRAc, ,cTTTscccccccccccc,
csscARRRRCc ,,,,,,,,,,,,,
,cc,cc,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat20>
<PRE>

,
,,,,,,
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,
,,,, ,,,,,,,,,,,,,
,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,, Ren
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Tcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cccccccccccccccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,cc,,,,,
,csTcccccccccccccccccc,c,cccc,,,,c,ccc,,,
,cTsccccccccccccccccccccccccc,,,,,,c,,
,cscccccccccccccccccccccccc,c,,,,,
,,, ,csccccccccccccccccccccccccccc,
,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,ccccccccccccccc,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccTsc,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, , ,,
,,cc,cccccc,,,,,, , ,,,,, , , ,,,,,,, ,,,,,
,cTcccsccc,,,,,,,,, ,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,cccc,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,ccc,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,c,,,,,,,
,, ,ccc,,,,,,, ,,, ,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,
,cTcc,,,ccc,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,c,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,cc,,,,,,
,cccc,,,,,c,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,cc,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,c,c,c,,,,,,,, , ,,,,,,,,,cc,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,c,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccc,,,,,c,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,ccccccc,ccc,c,,,,,,,,,,,,
csccccccc,,,cccc,,ccccc,,,,,,,, ,,,,,,
,cTcccccccccccccc, cc,,,,,, ,,,,,,,
,cscccccccccccccc, cc,,,,, , ,,,,,,,,,
,ccc,c,ccccccc,,,, ,cc,,,,,, , ,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,, ,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,, , ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccccc,,,,,,,, ,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccccc,,,,,,,,cTCsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccccTAC, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccTTT,, ,cc,,,,,,, ,,,,,cc,,
,ccccTCAAATcc,, ,,TTTccccccccccccc,
,cARRRCCc, ,,,,,,,c,,,,,,
,cc,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat21>
<PRE>

,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,
,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,, ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ren ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren
,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,c,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csc,,,c,,,,,,,,,c,c,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccc,c,c,ccccccccc,c,ccc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,c,ccccccccccc,c,ccccccccccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccccccc,cc,c,cccccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cCCTscccccccccccccccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,
,,,,,ccccccccccccccccccccccccccccccccc,cc,,,,,,,,cccccccccc,,,
,cCsscccccccccccccc,,,,,c,c,c,,,,,,,,,,,ccc,ccccccsc,,,
,,csTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccTcc,
,cTcsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cccccsc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscc,,cccc,,,,, , , , ,,, ,,,,,,,,,,
,cccccccc,,,,,, ,,, , , , ,,,,,,,,,,,
ccccccccc,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,,,,ccc,,,,,, ,,,,, , ,
,cccccc,,,,,,, ,cc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,,ccccc,,,,,, ,cccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,cccc,,,,,,,, ,,ccc,c,,,,,,,,,,,ccc,
,ccccc,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,, , ,cccc,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,, ,cccc,,,,,,,,,,,c,,
,cccc,,,,,,,,,, ,,cccc,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,
cccc,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,c,,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,c,,,
,cscccccc,,,,,,,,,cccccccccccccccc,,,
,sscccccccc,,,,,ccccccccccccccccc,,,,,
,Tcccccccccccccccccccccccc,,,,,,,, ,,,,
,cc,,,,,,ccccccccc,,,,ccc,,,,, ,,,,,,
,sc,,,,,,, ,,,,,,, ,cc,,,,,, , ,,,,,
,ccc,,,,,, ,,,, ,cc,,,,, ,,, ,,,,,,,
,cc,,,,, , ,,,,, ,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,, , ,,,,,,, ,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,,,,cc, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,ccTTc ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,cccccTsc, ,TTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,c,c,ccccccTc, ,cTTc,,,,, , ,,,,,,c,
,ccccccTTccTTc,, ,cCTc,,,,,,,,,,,,,
,cCAARRRsc,, ,ccccccccc,,,,
,sCCTc, ,,,,,,,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat22>
<PRE>

,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,
,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ren ,,cc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren
,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,c,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,
,Tcccc,c,c,ccc,c,c,ccc,ccccccccc,,,,,,cc,
,cccccccccccccccccccccccccccc,,,,,,c,,,
,cTcccccccccccccccccccccccc,,,c,,,ccc,
,,scccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccsRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccssc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,
,,c,,,,,,,,,c,,,,,,,,,, , ,,, , , ,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,,
,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,, , ,,,,,,, ,,,,,,, ,ccc,,
,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, , ,,, ,cc,c,,,
,,,,,csc,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,, ,,, ,cccc,,,,
,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,cccc,,,,,,
,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,,,,
,,csccc,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,, ,cccc,,,,,,
,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,cccccc,c,,,,
,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cccccccc,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cccccc,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ccccc,,,,,,,
,ccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cccccc,,,c,,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccccc,,,,,cc,
,ccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccscccccc,,,c,,
,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccccccc,,
cTccccccccccc,,,,,,,,,,,,ccccc,ccccccccccccsTc,
cTccccccccccc,,,,,,,,cccccccccccscscscsssc,,,
,ccc,,,,,,ccccccc,,,,cccccccccc,,,
,ccc,,,,, ,,,ccc,cccccccc,,,,,
,cccc,,,, ,,,,ccc,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,, , , ,,,,ccc,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,, , ,,,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,,,,,,, ,,
,ccccc,,,,,,,ccTTccccccccc,,,,,,,,,,,,
csccc,c,cccccACccccccccc,,,,,,,,, ,,,
cTcccccccccccccccccccccc,,,,,,,, , ,,,
,cccccccccccc,ccccscccccc,c,,,,,,,,,,
,cccccc,c,,cCCT, ,cTTTTsccccc,ccc,,,
,cTcsCACATTAC, ,,,,ccccTcc,,,,
,,sCRRRCc, ,,,
,,,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat23>
<PRE>

,,,,
,,c,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,, ,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cRc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cRRA, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cRR, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ren ,,cARC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren
,ccccCRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cssscccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csssccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,scccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
csccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCCcccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
cRRccccccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
,TAcccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,TTccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
ccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cc,
,cTccccccccccccc,,,,,,,,,,,,ccccccccc
,csccsAAcccccccccccccccccccccsscccc,,
,cscARAsccccccccscssscccsccsscscc,
,sTTTTcccccccccccccscscscTssccc,
,csccccccssTTTsTsssTsTsscc,cc,
,TCTcsccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTCscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,c,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
cc,,,,,,,,,,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,c, ,,,,
,c,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, cTc,,,
cc,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,,,,
,c,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cTcc,,,,
,c,,,cTTTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,sTcc,,c,,
,,,,,ccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTcc,,,,,,
,c,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cscccccc,c,
,cc,sTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ccsccccccc,,
,cc,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cscscccccc,,
,,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,Tsccsccccc,,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,Tscccccccc,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTcccccccccc,
,ccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,sTTcccccccccc,,
,,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTTsccccccccccc,,
,,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,csTsscccccccccc,
,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccccccscc,
,,ccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,c,,,ccTTTTTTc,,
,ccc,ccccc,,,c,,,,,,,,ccsscccscTsscssCTTc,,
,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,cccccccc,,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,
,ccc,,,,,,,, , ,,,,ccc,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,
,cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccc,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,
,cTccc,,,,,,,ccsTCTccc,,,,,,,,,,
,cCcccc,,,,cCCsTRRRTc,,,,,,,,,,
cCscccccccTARTccccsc,,,,,,,,,,
,TcccccTsscccccccccc,,,,,,,,,,
,cssccccccccccccTTTTTsTTTcc,,
,csscccc,,,,,ccTscccccccc,,
,TcTAACTTCCRRA,
,CTsARRRRRRRC,
,TCTCAACTc,
,,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat24>
<PRE>

,sCc
,RRT,,,
,TRT,,,,,
cRRT, ,,,,
,cRRR,,,,,,,
,TRRAc,,,,,,,,,,,,
,cRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,cRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,, cRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,cARRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ren ,,,,,,cccARRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren
,,,,,ccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,ccccccccsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,ccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,cccc,c,,,,,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,c,,,,,,,c,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,c,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,c,c,ccc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcTTcccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccRRAsccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sARRAccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ARRCccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ARRccccccccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,TTccccccscccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,ccccccccccccccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,csc,
,cTTcccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,ccTsc,
,cTccccccTRRAscccccccccccccc,,,,,ccssc,
,ccsccccsTCsccccccscccccscscccTCCc,
,cCsccccccccssTTTsscscscssTsTTc,
,cTTTccccccc,,,,,csTTsTsscc,,
,cTTTTTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,c,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,c,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,scc,,
,cccc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,
,cccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,, ,cscc,,c,,
,,cc,,cc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,, ,ccccc,,cc,
,cc,,,,c,,,,cc,,,,,,,,,,,,,, ,TTc,,,,,,,,
,cc,,,,,cc,,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,cTcc,c,c,c,,
,cc,,,,,,c,,,ccc,,,,,,,,,,,,, ,ccccccccccc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cTccccc,cccc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCcccccc,ccc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTccccc,ccc,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ssscccccc,c,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cTsccccccc,ccc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,sCTsccscscccccc,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c, ,,cTscccccccccccc,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,ccccccsTc,
,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,ccTTCsc,,
,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTCTscccTcscsTCcc,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csc,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,cc,,,,,,,,,,,,, , ,,,c,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,cTCTcc,,
,cc,,,,,,,,,,c,ccTRRT,,,,,
,ccc,,,,,,cccccccACc,,,,
,c,ccccccccsTRACccccc,
,ccccccccccTTCAT,,,,
,csccsAARRRc,
,TCTcRRRRC,
,csccc,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat25>
<PRE>

,Tc
,cRRRc,
cARRRRRc,
,TRRRARRC,,,
,ccsRRARRRAc,,,,
,c,,cRRRARRCc,,,,,,,
,cc, , ,,,,,sRRRARRRCcc,,,,,,,,,
,ARRAc,,,,,, ,,,,,,ARRARARRCcc,,,,,,,,,,,
Ren ,TRRRRT,,,,,,,,,, cRRRRRARRRCccc,,,,,,,,,,,, Ren
,sRRRRRc,,,,, , ,TRRRRRRRRAcc,c,,,,,,,,,,,,,
cTsRRc,,,,,,,,,,,,cTRRRRATcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,, ,,,,,,,,cccccccccc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,ccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Tc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccc,cTACATc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccccTARRRRRATcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cRATccARRRRRRRAccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ARC,ccCRRRRRRAcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
cATcc,,cTTRRCcccscccscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,cccccccccscccccccccccccc,c,,,,,,,,
,,ccccccccccccccccccccccccccccscc,,,c,ccc,,
,cARAcccscccccccccccccccccccccssscssTTc,
,CCccccccccccTRAcccccccccccTsTTCCTc,
,cCTscccccccccTsccccccccsssc,,,,,,
cCCTsTsscccccccccccccscc,,,, ,,,,
,,cTTTTTTTTTccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,ccscscccccccccc,,,,,,,,,,,,,
ccccccccccccc,,,,,,,,,,
,cTccccccccccc,,,,, ,,,,,
,TCTcccccccssTcc,,,,,,,,,,,
,TTTssccccccccccc,,,,,,,,,,
,,ccccccccc,c,c,c,,,,,,,,,, ,,cc,,
,,c,c,,,,cccc,cc,,,,,,,,,, ,ccccc,
,cccc,,,,,,cc,,cc,, ,,,,,,, ,ccc,,c,
,,cc,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,, csTc,,,c,,
,ccc,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,, cTcc,,,,c,,
,cscc,,,,,,,,,,,cc,,, ,,,,,,, ,cccc,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,, ,TCcc,,,,,,,c,
,ccccc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,, ,cTscc,,,,,,cc,
,ccc,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,, cTsccc,,,,,c,,,
,Tccc,,,,,,,,,,,,ccscc,,,,,,,, ,sCsccc,,,,,c,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,, ,ssTcccc,,,,,c,
,cccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCTccccc,cc,,cc,
,Tsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCCTccccccccccc,,
csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTTTcc,ccccccccc,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cccsc,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,cccTsc,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTCTcccccTsssTcc,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccc,,,,,,,c,,,,,,,,ccsc,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,ccTTTc,
,ccc,,,,,,,,,ccTCACc,,
,c,,,,,,,ccsTATcc,,
,ccccccccTCCTc,
cscccccsTCc,
,sTssTTRRs,
,TAATcc,
,,,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat26>
<PRE>

,,
,cCRRRc,
,,cARRRRRRC,
,,,,cCRRRRARRRRT,
, ,,,,,,,,,cRRRARARRRCCT,
,RRRAT, ,,,,,,,,,,,,, ,CRRRAAAAARRTcc,
cRRRRRRRC,, , ,,,,, ,,,,,,,,, ,sRRRARARRRCsccc,,
,CRRRRRRRRTc, ,,, ,,,, ,,,,,,, ,cARRRAAARARRCcccc,,
cCRRRRRRRRRT, ,,,,,,,,, ,,,,,,, ,cARRRRARARARATccc,,c,
,csccARRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,, cRRRRRRRARARRAcccc,,cc,
,ccc,TRRRRRRRRc ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,cARRRRRRRCcccc,,,cc,,
Ren ,ccc,cTRRRRC,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,cccsRAccccc,,,,ccc,,
,TTc,,cRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cc,,,, Ren
,cTs,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,c,,,,,,
,cTcc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,
,csc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,TTccccccccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccssccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Tsccccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccccc,,,c,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCACACccccccccccc,csAAACCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TRRCARs,cccccccccsARRAARRRAsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cRRCARATsccccccccARRc,cARRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sAAARRRcccccc,,,cCAAAARRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccTCsc,ccc,c,,,,cTCRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ssc,,,,,,,,,c,c,,,,cccc,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,
,sTc,,,cc,,,,c,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,cccccccccscc,,
,cccccccCRCc,,,ccc,,,ccssccc,,,ccccccssTTCTc,
,csccccccccccccccccccscccccccccccccscTcc,,
,sCsscccccccccccccccccccccsccccsscc,,,,,,,
,cCTTsTsscscccccccccccccccscssc,,,,,,,,,,,,
,,TTTTTsTcccccccscscscssc,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccccscccscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,
,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,, ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,
,cTCCTc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,
,cTcccccTcc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cc,,,,, ,,, ,,cc,
,cCTccccTTsc,,c,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,, ,,c,,,c,
,,cccTccssc,,ccc,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,, ,cccc,,,,,
,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,, ,cscc,,,,,,
,,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,, ,TCscc,,,,,,
cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,, cTTcccc,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTscccc,,,,cc,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,cTcccc,,,,cc,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,, ,sTscccc,,,ccc,
cTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,, ,cTTccccc,,,csc,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,, ,,cTscc,,,,,,ccc,
,ccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,c,,
,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,c,,
ccssscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,
,csTcc,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccTcc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cscc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcscc,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
cTTcscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TTTTcc,ccc,,,,,,,,,cc,
ccTcTcc,ccc,c,,,cccTc
,,cTcc,,,c,,ccTCc,
,TTcc,,cccTTc,,
,,sTccsCCc,
,,TCT,
,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat27>
<PRE>

,ccc,
,cTRRRRRT,
,TRRRRRRRRRT,
,CCTs,, ,,TRRRRARRRACTT,
,CRRRRRRAs, , ,,,,,,,,,, ,, ,TRRRRRARARRRccc,
,ARRRRRRRRRAT,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRRARARRAsccc,
,ARRRRRRRRRRRT,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,CRRRRRARARRRATcc,cc,
,cTssARRRRRRRRRAT, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRRRARARRRRAc,,,cc,
,ccccTRRRRRRRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRRAAARRRRCccc,,cc,
,sccccccARRARARRRRRC, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,cCRRRRRRRRRRRCccc,c,,cc,
ccccccccTRRARRRRRc, , ,, ,,,,,,,,csRRRRRRAcccc,,,,,cc,
,TCc,,ccsRRRRRRT, ,,,,, , ,,, ,,,,,,,,,,,,ccccscccc,,,,,,cs,
Ren ,cTc,,,ccCRRC, ,,,,, Ren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cc,
,TTsc,,ccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,sc
,cCTcccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
,sCTcccc,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc,
,TTscc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
ccc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,
,ccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccccc,ccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csscccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTscccccc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sTscccTTTTCCTcccccccccccccc,,,cTCCCc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
csccccARRRRRAc,ccccccccccccccTRRRRRRCCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccARRTTARCccccccc,,,,,cTRRRc,,CRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sATTcccsRRRCsARRCc,c,,,,,,,,,TRRC,,CRRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,ccTsTcccsTCRRRRCc,,,,,,,,,,,,,cTRRRRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTTcc,,,cTCc,,,,,,,,,,,,,,, ,,TAAACc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,sCTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,
,,sTTsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cccc,,,,,,,,,,ccccccc,,,
cCTTscc,c,,,,CRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccTTCCT,,
,cCTscccc,,,cCCc,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccssTTCsc,
,cTTssccccc,,,,c,c,c,,,c,c,,cccssscTsTTc,
,TCTTcccccccccccccccccccccccscscTsccc,,,
,cTTcccccscscscscssscTsTsTsTssc,,,,,,,,,
cTcccccscTsTsTsTTTsTTTcc,,,,,,,,,,,,,,
cTscc,c,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccc,,,ccTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,cccccc,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccc,,,scc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,, ,,,,
,cc,,,,,c,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,, ,,ccc,,
cccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,, , , ,,,c,,,
,cTTccc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,cTc,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc,,,,,,,,,,c,
,ccc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,
,cc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,, ,,,,,
,cccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,c,
,ccc,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,csTcc,,
,cccccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,
,scccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,sTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccscsccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,ccccTsTcccc,,,, ,,,,,,,,,
,,c,,,,,ccccsccc,,,,, ,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,,,,ccccc,,,, ,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,csc,,,,, ,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,csc,,,,, ,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,
,cTc,,,,,,,,,cccc,,,,, , ,,,,,,,,,,
cCccc,,,,,,,,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,Tccc,,,,,,,,cTcc,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,Tcc,,,,,,,,,ccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,
,cTTTsscccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cc,,,,cc,,,,csc,,,,,,,,,,,,,ccT,
,cTc,,,,,,, ,,,,cTT,,
,cCc,,,,,,,,,,cTc,
,CCCTscc,,,ccc,
,,,,cccsTTc,
,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat28>
<PRE>

,ccsCAT,
,cRRRRRRRA,,
,ccc,, ,, ,sCRRRRRRRACTc,
,RRRRRRCc, ,,, ,cRRRRRAAARRCccc,
,CRRRRRRRRRAT, , ,,,,,, , ,,,, ,cARRRAAAARRRCcccc
,TRRRARARRRRRRTc, , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cCRRRRAAAARRRCcc,,c,
,TCTRRRRAAARRRRACc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRAAAAARRAcc,,,,cc
cccccsARRAAARRRRRAAc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,TRRRRRAAAAAARRRTccc,,,,c,
,ccc,ccTRRARAAARRRRRRC,, , ,,,,,,, ,,, ,, , ,,cRRRRRRAAARRRCcccc,,,,,c,
,Tcc,cccCRRRAAARRRRRc, ,, ,,,,,,,,cTRRRRRRAccccc,,,,,cc,
,TTc,,,cccARRARRRRT, ,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,ccARCcccc,,,,,,,c,,
,cc,,,,cccTRRRT,, , Ren ,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,,cc,
cCTc,,cccsRRRc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,CRAc,,,ccccc,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,cc,
ccTcc,,cccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
cCTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,ccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Tscccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccccccccTCCTc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,sCACCTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,
,cCsccccccccARRARRT,,,,,,,,,,,,,,,,cCRRARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccccccsARRT,,CRRT,,,,,,,,,,,,,cCRRc cRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,csccccccTRRRscTARRTc,,,,,,,,,,,,cARRs,cTTARRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,TCTccccccc,ccARRRRRRT,,,,,, , ,,,,,,,TRRRRARRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,
,csccsccccccc,,,cCCTTc,,,, , ,sCCTs,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,
,,ccccccccc,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTCsccccccccc,,,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,ccc,,,,,,,,,,,,ccccc,,,
,csTTsccccccc,,,,,,,,,cRRc, ,,,,, , ,,,,,,,,,,,cccccTTTcc,,,
,,sTTccccccccc,,,,,,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccccccTTTcc,
,cTTTccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccsTTTc,
,cTCssccccccccccccc,,c,c,c,ccc,ccccccccc,,
,ccTcccscccccscccccccccccccccscscTcc,
,csTssscscscscccccscssscscTsTcc,,,,,,
,c,,,,,,,ccTcscTcTsTsssTcccc,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,c,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccccc,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,
,cTcccc,,,,cc,, , ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,ccc,,,,,,,,,
,,Tsc,,,,,cc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,
,cscc,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,c,,,,,,,,
,ccc,ccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,
,cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTTc,,,,
cscc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCTc,,
,cTcc,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, css,,,
,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cCCcc,
,cc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cTc,
,cccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
,cscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,scccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cssccccccccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
cCccc,cccccsccccccccc,,,,,,,,, ,,,,,
,csc,,,c,ccccccccTccc,,,,,,,,, ,,,,
,csc,,c,,,,,c,,cccccc,,,,,,,,,, ,,,,,
,sTcccc,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,, ,,,,
,TTccc,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,, ,,,,,
cTTcc,c,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,, , ,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,csccc,,,,,,, ,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,csccccc,,,, ,,,,,,
,cc,, ,,,,,,,,,,ccscccc,,,,,, ,,,,,,,
,ccc,, ,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,,, ,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,,c,ccscccc,,,,,, ,,,,,,,
,,cccc,,,,,,,,cc,,,,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTCCTsTsscc,, ,cCcccc,,,,,,,,,,,,c,
,,,,,,,,,, csscc,,,,,,,,,,,,cc,
,cc,,,,,,,,,,,,cc,
,,,,,cc,c,cccc,
,CCccccccccc,
,,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat29>
<PRE>

,
,cTARRT,
,cARRRRRRRC,
,,CARRRRRRRACTc
cCTc, ,,, ,TRRRRRARRRTccc,
,cRRRRRAACc, ,,,, ,TRRRRARARATcc,cc,
cRRRRRRRRRRAAc, , ,,,,,,,,,,,,,,,, ,sRRRRAARARRRccc,,c,
,CRRRRRRRRRRRRRc, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRAAARRRRAcc,,,,,,
cTscCRRRRARARRRRAT,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,cCRRRRRRARARRRATcc,,,,,c,
,ccccTARRRRRARRRRRRRCs,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,TRRRRRRRRARRRTccc,,,,,c,,
cTcc,cccCRRRARARRRRRRRc,, , ,,, ,,,, ,,,,,,,cRRRRRRRRCcccc,,,,,,c,,
,cc,,,ccccARRARARRRRAc, ,,, ,,, , ,,,,,,, ,,,,,,cccTRRTcccc,,,,,,cs,,
,cc,,,ccccTRRRRRRAc, , , ,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,cTc,
cTc,,,cccccCRRAc,, , ,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,sc,
,TTc,,,,cccART,,,,,,,,,,,,,, Ren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,
,TCTc,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
cCCc,,,cccc,c,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,
,sTccccsc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cTTscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,Tcccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTTccccccccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cAACTTTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcscccccccsCAAACTc,,,,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRRRAs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccccccccCRRATCRRc,,,,,,,,,,,,,,,CRR, cRRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccccccccCRRC,,sARAc,,,,,,,,,,,,,cCRAc,cTTCRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccccccccCRRCARRRRA,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRARRA,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTTccccccccc,,cARRRRRCc,,,, , ,,csAAATc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCACTcccccccccc,,csccc, ,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, ,,ccsccccccccc,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,ccc,,,,,,,,,,,ccccc,,,
cTTTscccccccscccc,,,,,,,,,AAc, , , , ,,,,,,,,,,,,ccccccTcc,,,
,,,cTTTscccccccccc,,,,,,,,AAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccTTTcc,,
,cCCssccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccssssc,,
,,cTCsscccccccccccccc,,,c,cccccc,,,,c,ccccsc,
,,ccscccccccccscscccccccccccc,ccccccsc,,
cTTcscscscscccccccccccccccccTsTssc,,,
,,c,csTcssscscscssssTsssssTsTsTc,,,,,,,,,
,c,,,,,,,ccccccccTsTsTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,csccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cssscccc,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,cTTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,
,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,ccc,,,,,,,,
csscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,
,cTcccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
,TTccc,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,c,,,,,,
ccTccc,cc,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,cccc,,
,cscccccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,
cTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,
,cscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccccccscccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,
,TTcccc,,cccccTccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,
,TTccccc,,,cccccc,,,cc,,,,,,,, ,,,,,,,
cTsccccc,,,,,,,,,, cc,,,,,,, ,,,,,,
,cTsccc,c,,,,,,,,,, ,c,,,,,,,, ,,,,,,
,cTTcccccc,,,,,,,,,, cTc,,,,,,,, ,,,,,
,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,cTsccc,,,,, ,,,,,,,
,cc,,,,,, ,,,,,,,,,,csscccc,,,, ,,,,,,
,ccc,,, ,,,,,,,,,,,,,cTcccc,,,,,,,,,,,,,,
,cs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csccccc,,,, ,,,,,,,,
ccc,,,,,,,,,,,,,cc,,,cTcccc,,,,,, ,,,,,,,
cTTcccccc,,,,ccc,, ,cTsccc,,,,,,,,,,,,,,
ccTTTcscTTTcc,, ,cCcccc,,,,,, ,,,,,,,
,,, ,,,,, csc,,,,,,,,,,,,,,,c,
,ccc,,,,,,,,,,,,cTc,
,CCscccc,,,,ccTc,,
,,ccTTTTCCACTc,
,,,,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat30>
<PRE>

ccTTc,
,cRRRRRRc,
,cARRRRRRRRsc,
,, ,cRRRRRRRRRATcc,
,,, ,ARRRRRRRRAscccc,
,cTCc,, , , , , ,,, , ,TRRRARARRATccc,,,,
,ARRRRRRAAs, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,CRRRRARARRRAccc,,,,
,CRRRRRRRRRRRACc, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,TRRRRRRARRRRRCscc,,,,,,
,sRRRRRRRRRRRRRRRAc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,CRRRRRRRARRRRAcc,,,,,,c,
,cCccTRRRRRRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,TRRRRRRRRRRAsccc,,,,,cc,
,cccccARRRRRRARRRRRRRRRc,,, ,,,,, , , , , ,,,,,,,cTRRRRRTcccc,,,,,,cc,
,cccccccTRRRRARARRRRRT,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,ccsccccc,,,,,,ccc,
,TTc,,ccccCRRRRRRRRRc, ,,, Ren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,, ,,,cc,
,scc,,cccccARRRRRAc, ,,, , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,
cCsc,,,ccccTRRRT,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cc,
,TCTc,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csc,
cCTc,,,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,cCTc,,ccccccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCTTcccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
csccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccccccc,,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCCCTCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCcccccccccccTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRRRAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
,cTsccccccccCTARRACc,,,,,,,,,,,,,,,,TAAc,,cRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,
,cCsccccccccCRRRccCRRAc,,,,,,,,,,,,,cRRR, cCTARRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTsccccccccTRRAccsARRA,,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRRAAC,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccTccccccccccCRRRRRRRAc,,,, , , , ,cCAACc, ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,CAATccccccccc,,cTTRRRs,,,,, , , ,,,,,,,,,,,cccccc,,,
,,,,ccTccccccccc,,,,cc,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,cc,,,,,,ccTsTc,,
,TCTcccccccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,cccTTTcc,
,csCTTssccccccccc,,,,,,, ,RRC, ,,,,,,,,,,,,,,ccTcsTTTc,
,,cTTTssccccccccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,ccccssc,,
,cTTTsccccccccccc,,,,,,cc,ccccc,ccc,ccccTT,
,,ccTcccccscscscccccccccccccccccccTTc,
cTTsssscccssTsscscssTsTsTTTTTTT,,
,cc,,csTTcTsssTsTTTsTTTTTsccc,,,,,,
,cc,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,,,,,,,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,c,, ,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,, ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,,,
,c,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TTc,,
cTc,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,csc,,,
,cTcccc,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRc,,,
cTcccccc,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,TAAc,
,cTcc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,ssccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,
,cTc,,,,,ccccccccccccccccc,,,, ,,,,,,,
,Tsc,,,,,,,,,,ccTc, ,ccc,,,,,,,,,,,,,,
,Tcc,,,,,,,,,,,ccc ,sc,,,,,,,,,,,,,,,
,csccc,,,,,,,,,,,c, ccc,,,,, ,,,,,,,,,
,csTsc,,,,,,,,,,,,,, csc,,,,, ,,,,,,,,,
,cssTcc,c,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,,,, ,,,,,,,,
csscccccc,,,,,,,,,c, ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,
,cTccccccc,,,,,,,,,,, ,,ccc,,,, ,,,,,,,,,
ccc,,,c,,,,,,,,,,,c, ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,
,cTc,,,,,,,,,,,,,c, cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,
cTc,,,,,,,,,,,,,, ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,c, ,,scc,,,,,,,,,,,,,,,,
,TCccccc,,,,,, ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,
,cccccccccc, cTscc,,,,,,,,,,,,ccc,
,, ,cTCccc,,,,,,ccTCCCc,
,cTCCCCTTTTCTTc,,,
,,,,,,ccc,,
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat31>
<PRE>

,,
,cCAAT,
,TARRRRRRTc,
, ,cARRRRRRRRAsc,
,,, cCRRRRRARRRCTcc,
,,,, , , , ,, ,TRRRRARRRRAcc,,,,
,cRRRAACCT, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cARRRRRARRRATcc,,,,,
,CRRRRRRRRRRAc, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ARRRRAAARRRTccc,,,,,,
,CRRRRRRRRRRRRRAT, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRARAAARRRAcccc,,,c,,
cRRRRRRRRARRRRRRRRC, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRRRAAARRRCccc,,,,cc,
,cTccTRRRRRRARARRRRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,ccsARRRRRRRAcccc,,,,,cc,
,cccccccARRRAAARARRRRRRc,,,, , ,,, ,,,,, , ,,,,,,,,,ccCRRRTcccc,,,,,,cs,
,Tcc,cccTRRRARARARRRCc,,,, , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,cc,
,cTc,,,cccCRRRRRRRAc, ,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cs,
,cCcc,,,cccCRRRAT,,,,,,, , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,
,CCcc,,,cccTRCc,,,,,,,,,,,, Ren , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc
,cCTc,,,ccccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,
,TCTccccccccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,
cTCTscccccc,c,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccccscc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cCcccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,sCACCCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cTcccccccccccCCCTc,,,,cc,,,,,,,c,,,,cARRARRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cCscccccccccTRRRRRRT,,,c,c,,,,,,,,,cTRCc ,cRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTscccccccCRRRAccRRRAsc,,,,,,,,,,,,cRRAccsCsARRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ccsccccccccCRRRAcsRRRRA,,,,,,,,,,,,,,cCARRRRRACc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,CAATcccccccc,cTRRRRRRRRc, ,,, , , ,,sTCTc, ,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,
,,,,cccccccccc,,,cTTCsc,,,,,, ,,,,,,,,,,,ccTcc,,
,sCTcccccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,c,,,,,,ccsTTT,,
,ccCTTsscccccccc,,,,,,,,,,,c,, ,,,,, , ,,,,,,,,ccscTTCc,
,,cTTTsscscscc,,,,,,,,,RRC,, ,,,,,,,,,,,,ccscssCsc,
,cCTTsccccccccc,,,,cc,,,,,,,,,,,,,c,,,ccTTc,
,ccsscccccscccccc,,,c,c,ccccc,cccccTT,
,cTTsscscscccscscccccccccccsTTTTcc,,
,,,,cTTcccssTcTsTsTTTTTsTTTccc,,,,,,,,,
,c,,,,,,c,,cccc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,c,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,ccc,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cc,,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,ccccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, ,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
,,, ,,,,,cccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,csc,, , ,
,cc,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCTc,, ,,,
,,cc,,,,,csscc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,Tsc,,,,
,c,,,,c,,,sccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cAAc,,,,
,ccccc,, ,sscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,RRCc,,,
,csc, ,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCATc,
,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,
,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,
,ssc,,,,,,,,,, , , , , , , ,,,,,,,,
cscc,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,
cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
cTcc,,,,, ,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,,,,,
,cTcc,,,, ,,,,,,,,,cTsTscc,,,,,,,,,,,,
cTTcccc,, ,,,,,,,,,,ccTcc,,,,,, ,,,,,,
csTcccc,,,, , , ,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,
csTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,, ,,,,,,
,cTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,, ,,,,,,,
cCsscccccc,,,,,,,,,,,, ,Tcc,,,,,,,, ,,,,,,,
,cTsccccc,,,,,,,,,,,, ,TCcccc,,,,,,,,,,,,,
,cTccccc,,,,,,,,,,,, ,sTscc,,,,,,,,,,,,,,
,cTsccccc,,,,,,,,, cTcc,,,,,, ,,,,,,,,
,cTsccccc,,,,cc, ,cccc,,,,, ,,,,,,,,,
,cCTTsTTTcscs, ,cTscc,,,, ,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,, ,,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,
,cscc,,,,,,,,,,,cTCc,
cCATTcccc,ccsTTTTc,
,,,ccccTTCTcc,,,
,,,
</PRE>
</DIV>

</script>
</script>

<style type="text/css">/* Circle Text Styles */#outerCircleText {/* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */font-style: italic;font-weight: bold;font-family: 'comic sans ms', verdana, arial;color: #00FF00;/* End Optional *//* Start Required - Do Not Edit */position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}#outerCircleText div {position: relative;}#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}/* End Required *//* End Circle Text Styles */</style><script type="text/javascript">;(function(){

var msg = "defaced By - Khari Walkaz";


var size = 24;var circleY = 0.75; var circleX = 2;var letter_spacing = 5;var diameter = 10;var rotation = 0.4;var speed = 0.8;var colour="#00FF00";////////////////////// Stop Editing //////////////////////if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;msg = msg.split('');var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,

mouse = disabled;

mouse = function(e){e = e || window.event;ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-positionxmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position},makecircle = function(){ // rotation/positioningif(init.nopy){o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';};currStep -= rotation;for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circled = document.getElementById('iemsg' + i).style;d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';};},drag = function(){ // makes the resistancey[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;for (var i = n; i > 0; --i){y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;};makecircle();},init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arraysif(!isNaN(window.pageYOffset)){ymouse += window.pageYOffset;xmouse += window.pageXOffset;} else init.nopy = true;for (var d, i = n; i > -1; --i){d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;d.style.height = d.style.width = a + 'px';d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;};o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);setInterval(drag, 25);},ascroll = function(){ymouse += window.pageYOffset;xmouse += window.pageXOffset;window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);};o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';if (window.addEventListener){window.addEventListener('load', init, false);document.addEventListener('mouseover', mouse, false);document.addEventListener('mousemove', mouse, false);if (/Apple/.test(navigator.vendor))window.addEventListener('scroll', ascroll, false);}else if (window.attachEvent){window.attachEvent('onload', init);document.attachEvent('onmousemove', mouse);};})();</script><script type="text/javascript">

</script>
<SCRIPT>
You have made no changes to save.
var width=document.body.clientWidth;
var height=document.body.clientHeight;
function doClickText(who,type,step,timeOut) {
document.getElementById(who).style.display="none";
if(type==0) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
if(type==1) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}}
function reveal(who,step,timeOut,type) {
if(type==0)
var where="top";
if(type==1)
var where="bottom";
if(type==2)
var where="left";
if(type==3)
var where="right";
eval('var temp=document.getElementById(who).style.'+where);
temp=parseInt(temp);
if(type==0||type==1)
var checkWith=height/2;
if(type==2||type==3)
var checkWith=width/2;
if(-temp<checkWith) {
temp-=step;
eval('document.getElementById(who).style.'+where+'=temp;');
setTimeout("reveal('"+who+"',"+step+",'"+timeOut+"',"+type+")", timeOut);}
else {
document.getElementById(who).style.display="none";
document.body.scroll="yes";}}
function initReveal(type,div1bg,div2bg,div1bw,div2bw,div1bc,div2bc,step,timeOut,click) {
if(type==0) {
var bWhere1="border-bottom";
var bWhere2="border-top";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="bottom:0px; left:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
else {
clickText(type,step,timeOut);}}
if(type==1) {
var bWhere1="border-right";
var bWhere2="border-left";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="top:0px; right:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}
else {
clickText(type,step,timeOut);}}
function clickText(type,step,timeOut) {
document.write('<div id="clickText" style="z-index:101; display:block; position:absolute; top:'+(height/2-clickh/2-clickb)+'; left:'+(width/2-clickw/2-clickb)+'"><table style="border:'+clickc+' solid '+clickb+'px; background:'+clickbg+' ;width:'+clickw+'px; height:'+clickh+'; '+clickFont+'; cursor:hand; cursor:pointer" onclick="doClickText(\'clickText\','+type+','+step+','+timeOut+')"><tr><td align="middle">'+clickt+'</td></tr></table></div>');}}</SCRIPT> <SCRIPT>
//NhokKiZ Trolled Giang
var clickw=320; // Width
var clickh=30; // Height
var clickb=1; // Border width
var clickc="white"; // Border color
var clickbg="black"; // Background color
var clickt="<b><blink>Open</blink></b>"; // Text to display
var clickFont="font-family:Tahoma,arial,helvetica; font-size:11pt; font-weight:bold; color:White"; // The font style of the text
new initReveal(0,'black','black',5,5,'yellow','red',3,10,true);</SCRIPT>
</body></html>
Bước 2: Up file lên Hosting và chạy thôi :v (Cái này các bạn tự tìm hiểu qua Youtube - khá ra dễ)
- Ngoài ra các bạn có thế tải File code có sẵn bên dưới và chỉ việc up lên là xong :v

LỜI KẾT

Chúc các bạn một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả !!!

25 nhận xét:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!

 1. Trả lời
  1. ơ :( em có làm ctv bên anh đâu, up sao ta (y) hay anh add em là ctv đi em dùng mail của anh Đức nè =he

   Xóa
 2. Code dài thế để link down là được r, kéo mỏi tay qué

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. dạ lần sau em rút kinh nghiệm :(( nhưng mà em up file lên xong tải về nó toàn bị lỗi chính tả á =no

   Xóa
 3. Vậy mà kêu không biết gì về code :D Code dài lướt mỏi tay :v

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. em Reup lại bài của anh Đức thôi mà <3... đâu phải của em đâu =aa

   Xóa
  2. lướt mỏi tay :v nhìn vô đau đầu qá -.-

   Xóa
 4. Trinh bạn tôi chăm chỉ quá haha :*

  Trả lờiXóa